dnes je 24.5.2024

Informovaný souhlas a předem vyslovené přáníGarance

3.12.2020, doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulosti od dob Hippokratových (460–370 př. n. l) až do roku 1981, kdy byla v Lisabonu přijata Deklarace o podpoře práv pacientů, se vztah mezi lékařem a pacientem vyvíjel jako tzv. paternalistický. Slovo „pater” znamenalo otec, rodič. Pacient se obracel…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Adaptační proces seniora v zařízeních sociálních služebGarance

12.8.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stárnutím dochází k ubývání sil a ke změně funkcí organismu. Tyto změny na sebe vážou postupnou závislost na pomoci, kterou ve stáří budeme očekávat v první řadě od našich nejbližších a až následně od institucí. Prostředí v sociálním zařízení pro seniory…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Verbální a neverbální komunikace se senioremGarance

13.7.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Verbální komunikace je slovní výměna a sdílení informací při ústním projevu. Je ovlivněna mnoha okolnostmi, např. věkem, vzděláním, výchovou, konkrétní situací, prostředím, předchozími zkušenostmi a životním příběhem seniora. Tato forma komunikace má pro…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Spiritualita u seniorůGarance

9.7.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem spiritualita znamená způsob duchovního života, který je vlastní lidskému jedinci. Základ slova můžeme hledat v hebrejském “rauch“ nebo v latinském “spiritus“, což znamená “duchovní či vůdcovský duch“. Pojem náboženství nebo religiozity znamená ohled.…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Postavení seniora v rodině v současnostiGarance

2.7.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý člověk je vždy členem nějaké sociální skupiny. Tou může být rodina, pracovní kolektiv, národ a podobně. Členství člověka ve skupině je nutné a přirozené. Už od počátku života je člověk odkázán na druhé, aby přežil. Podobně je tomu na konci života. Vztah…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Mýty o stáříGarance

26.6.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáří může být velmi přínosným a plnohodnotným obdobím života, pokud člověk dokáže přijmout svou novou situaci, nebrání se změnám a s klidem dokáže akceptovat starosti i radosti, které přibývající roky přinášejí. Ne každý má sílu a předpoklady k tomu, aby tyto…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Chyby v komunikaci se senioremGarance

19.6.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnoho pracovníků pomáhajících profesí si myslí, že se při komunikaci nedopouštějí žádných významných chyb. Neuvědomují si, že bezmyšlenkové a automatické reakce v jejich verbálních a neverbálních projevech snižují kvalitu komunikace. V těchto reakcích se…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Eutanázie v etickém kontextuGarance

18.5.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Etymologicky se skládá ze dvou řeckých slov: eu – dobrý a athanos – smrt. Těmito slovy se původně označovala všeobecná pomoc umírajícímu člověku, která byla zaměřena na zmírnění tělesných a duševních bolestí. Tato podpora se prováděla podáváním tlumících a…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Filozoficko-etické otázky v péči o kriticky nemocnéGarance

2.5.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním úkolem intenzivní medicíny je záchrana lidského života akutně nemocných nebo zraněných, nebo u pacientů s akutní exacerbací chronických chorob se selháváním nebo selháním vitálně důležitých funkcí. V každém případě, pokud je přání nemocného neznámé…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Využívání vzpomínek při práci se senioryGarance

19.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzpomínky seniorů jsou často přehlíženy. Někdy mohou pomoci při adaptaci a vzbuzení zájmu. Reminiscenční terapie využívá vzpomínky a jejich vybavování prostřednictvím různých předmětů. Je vhodná pro pacienty s demencí, kteří trpí poruchami krátkodobé paměti,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Psychická podpora onkologicky nemocných seniorůGarance

9.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nádorové onemocnění je obecný název pro skupinu onemocnění způsobených nekontrolovaným množením nádorových buněk v nejrůznějších tělních orgánech a tkáních. Je charakterizováno vznikem zhoubných (maligních) buněk, které získaly schopnost pronikat do okolních…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Techniky validační terapieGarance

4.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Naomi Feil vypracovala několik technik pro jednotlivé fáze nebo stádia demence tak, aby byly pro jedince v konkrétním stavu užitečné. Jde v podstatě o velmi jednoduché způsoby, které nevyžadují žádné speciální a odborné studie. Používá se při nich poměrně…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Principy validační terapie u seniorůGarance

2.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Validační terapie je jedním z prvních specifických přístupů k nemocným s demencí. Autorkou přístupu je Naomi Feil, která se narodila v roce 1932 v Mnichově a vyrůstala v domově důchodců, kde byl její otec ředitelem. Byla v něm zaměstnána i její matka, která…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Determinanty kognitivních funkcí u seniorůGarance

30.1.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáří je časově konečnou etapou života. Jednotná definice stáří neexistuje, ačkoliv se o to pokoušeli odborníci z různých oblastí a profesí. Je to přirozený úsek v ontogenetickém vývinu člověka a stejně jako jiná vývojová stádia má své znaky, kterými se…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Digitální technologie a jejich význam pro zdravé stárnutíGarance

12.12.2019, doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na přelomu tisíciletí bylo zdravé stárnutí v projektu WHO „Healthy Ageing” definováno jako „proces maximálního využití všech možností k fyzickému, sociálnímu a duševnímu zdraví, který umožní starším lidem aktivně a bez diskriminace se účastnit společenského…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Syndrom vyhořeníGarance

27.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Syndrom vyhoření (burn-out) je stav fyzického, emočního a mentálního vyčerpání, postihuje nejčastěji jedince pracující v pomáhajících profesích. Je ovlivněn nejen povahovými a osobnostními charakteristikami, ale i souborem negativních vlivů prostředí a…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Strategie zvládání stresu a copingGarance

15.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod pojmem coping rozumíme zvládnutí působícího stresoru, nasazení všech sil při zvládání nadměrné zátěže. Záleží však pouze na adaptaci sestry (lékaře, atd.), jak je schopná přizpůsobit se novým změnám prostředí, na hledání vhodných způsobů zvládání úkolů,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Principy komunikace s pacientem s demencíGarance

7.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komunikace je v obecné rovině definována jako předávání a vzájemná výměna informací. Předávání a výměna informací mezi lidmi je proces, který se realizuje a šíří prostřednictvím jazykových, ale i nejazykových signálů, způsobů a prostředků. Lidé dokáží sdílet…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Kvalita života u nemocného s chronickou bolestíGarance

2.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Chronická bolest může začít jako akutní, má fázickou a tonickou složku, tonická fáze však přetrvává dlouho po tom, co onemocnění skončilo. Rozvíjí se pomaleji a trvá delší dobu, obvykle 3 až 6 měsíců. Průběh chronické bolesti je cyklický, často se zhoršuje…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Využití videotréninku interakcí v péči o senioryArchiv

9.10.2019, Mgr. Veronika Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Péče o seniory, zejména o seniory trpící některou formou demence, Alzheimerova choroba představuje cca 60 % všech demencí (Höschl, Libiger, Švestka, 2002, s. 458). Existují však i další příčiny vzniku demence. V klinické gerontopsychiatrické praxi se…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Přípravy na spuštění projektu elektronické neschopenky jsou v plném proudu

1.9.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Datum spuštění projektu elektronické neschopenky se nezadržitelně blíží. Ostrý start je stanoven na 1. 1. 2020. Ten den spustí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) plně funkční provoz celého systému. Do té doby je potřeba učinit ještě mnoho dílčích…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Zdroje ageismu vůči seniorůmGarance

19.7.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ageismus představuje postoj, který vyjadřuje obecně sdílení přesvědčení o nízké hodnotě a nekompetentnosti stáří. Projevuje se podceňováním, odmítáním až odporem ke starým lidem. V důsledku uvedeného postoje dochází k symbolické i faktické diskriminaci pouze…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Úprava prostředí v domácnosti pro nemocného s demencíGarance

12.7.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ztráta paměti a zmatenost nemocného vyžadují určité změny prostředí, ve kterém žije. Zhoršení koordinace pohybů zvyšuje riziko úrazu. Důležité je odstranit zbytečné zdroje nebezpečí, a tak předcházet nehodám. Změny je však potřeba dělat postupně a jen takové,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Ministr zdravotnictví a zástupci církví podepsali historicky první Dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví

12.7.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch včera slavnostně podepsal trojstrannou dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR. Tato dohoda představuje historicky…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Práce se životním příběhem klientaGarance

8.7.2019, Mgr. Veronika Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Demografické studie i každodenní realita rodinných pečujících i profesionálních pečovatelů ukazují, že v současné době vzrůstá počet starých lidí, kteří potřebují péči druhého člověka. Oproti minulosti se současná péče zaměřuje nejen na tělesné potřeby starého…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Vybrané aspekty kvality života nemocných s chronickou ranouGarance

3.7.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chronickou ranou rozumíme sekundárně se hojící ránu, která i přes adekvátní terapii nevykazuje po dobu 6 až 9 týdnů tendenci správně se hojit. V kontextu komplexního pojetí problematiky chronických ran je nezbytné zaměřit pozornost na vybrané aspekty kvality…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Stárnutí organismu v bio-psycho-sociálním kontextuGarance

1.7.2019, PhDr. Iveta Ondriová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Člověk jako jedinec stárne v biologické, psychické i sociální oblasti.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Psychosomatika - aktuální pohledGarance

24.6.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem psychosomatika je dnes mnohými pacienty, zdravotnickými pracovníky, ale i psychology používán v nepřesném smyslu. U člověka nikdy neonemocní primárně jen psyché, tělo nebo duch, ale jde o postižení celé bio - psycho - sociální oblasti…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Prožívání a chování člověka v kontextu nemociGarance

24.6.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když mluví o nemocech zdravotničtí profesionálové, mají obvykle na mysli pohled, který poskytuje současná medicína. Je ale třeba si uvědomit, že určitý pohled na nemoc má i laik – pacient. Ukazuje se, že tento pohled není jednoduchý. Průběh nemoci je ovlivňován…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Nádorová bolest u seniorůGarance

10.6.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V akutním stádiu může být bolest považována za pozitivní, neboť představuje pro organismus varovný signál, intenzivní a dlouhotrvající bolest však ztrácí ochrannou funkci, výrazně pacienta limituje v práci a v běžných denních aktivitách, přičemž zhoršuje jeho…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Intervence u nemocných s akutním koronárním syndromemGarance

4.6.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejrozšířenější příčinou smrti v České republice. Nevyhýbají se mužům a ani ženám, dokonce, i když jsou v nejproduktivnějším věku. Vzhledem ke skutečnosti, že je mohou způsobovat faktory ovlivnitelné, jakož i faktory…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Edukace seniora a rodinných příslušníků v domácím prostředíGarance

26.4.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika vzdělávání starších lidí se řadí mezi aktuální otázky současnosti. Podle nejnovějších poznatků z odborné literatury růst očekávané délky života nadále pokračuje, a tak se počet starých lidí stále zvyšuje a nejvíce se bude zvyšovat počet lidí v…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Medici se učí komunikovat s pacienty díky figurantům

26.4.2019, Zdroj: ČTK

Medici se na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze učí komunikovat s pacienty díky figurantům. Dříve často vedli první pohovor hned se skutečnými pacienty, což stresovalo studenty i nemocné. Zástupci fakulty to dnes řekli na tiskové konferenci. V…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Nechtěné lékové interakce mohou zabíjet, nadějí je záznam

24.3.2019, Zdroj: ČTK

Nechtěné lékové interakce mohou zabíjet, nadějí je záznamS vyšší spotřebou léků narůstá počet nechtěných lékových interakcí, kdy se neplánovaně účinek léků zvýší, sníží nebo změní. V těch nejzávažnějších případech mohou dopady být až fatální. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci Asociace inovativního…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Zásady komunikace s umírajícímGarance

20.1.2019, PhDr. Iveta Ondriová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Člověk, který onemocní jakoukoliv nevyléčitelnou chorobou, upadne vnitřně do stavu nejistoty, strachu a úzkosti. Už jen podezření na vážné, a mnohdy i lékaři hned na začátku označováno za nevyléčitelné onemocnění, má traumatizující vliv na duševní stav…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Vybrané aspekty paliativní péčeGarance

14.1.2019, PhDr. Iveta Ondriová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Lidé jsou nejen v životě, ale i při umírání a smrti jedinečnými bytostmi, proto si zaslouží jedinečnou péči a důstojnost. V procesu umírání je člověk často odkázán na podporu profesionálních zdravotnických nebo sociálních skupin. Zdravotničtí pracovníci jsou…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Kvalita života u pacientů s nádorovým onemocněním urogenitálního systémuGarance

5.1.2019, PhDr. Iveta Ondriová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Onkologické onemocnění a léčba jsou pro pacienta náročné po fyzické i psychické stránce. Znalost toho, co pacient prožívá, jaké psychické potíže se u něj během léčby mohou objevit a co mu je pomůže zvládnout, spolu s ovládáním základních principů efektivní…

Přístupné pro: Seniorzone profi

EmpatieGarance

3.1.2019, PhDr. Iveta Ondriová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Při obecném vymezení je: „Empatie taková schopnost osobnosti, pomocí které se osobnost v rámci bezprostřední komunikace s druhým člověkem umí vžít do jeho duševního stavu. Na základě tohoto vžití umí vycítit a pochopit v tom druhém takové emoce, motivy a…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Asertivita a její komunikační významGarance

2.1.2019, PhDr. Iveta Ondriová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Asertivita představuje ucelený komunikační styl, který zohledňuje komunikační schopnosti, ale i stabilitu osobnosti. Vyžaduje, aby se člověk rozhodl sám za sebe a aby za jakékoli rozhodnutí nesl odpovědnost. Je to umění prosadit se a zároveň respektovat…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Bariéry komunikace se senioryGarance

30.1.2017, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Populace v současné době stárne v České republice a v celé Evropě. Přejeme si, aby toto stárnutí bylo spokojené a šťastné. Involuční procesy ve stáří mohou vytvářet bariéry efektivní komunikace, proto etický přístup a komunikace se seniory by měly být citlivé…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Validace podle Naomi FeilGarance

23.1.2017, Mgr. Renáta Nentvichová Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Validovat někoho znamená uznat jeho pocity, říci mu, že jeho pocity jsou pravdivé. V metodě validace se používá schopnost vcítit se a přiblížit se vnitřnímu prožívání staré dezorientované osoby. Schopnost vcítit se, „kráčet v botách toho druhého”, vytváří…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Edukácia rodinných príslušníkov v problematike komunikácie s chorým trpiacim Alzheimerovou chorobouGarance

12.12.2016, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kognitívne funkcie človeka umožňujú spoznávať, pamätať si, učiť sa, prispôsobovať sa meniacim podmienkam. Sú to vnímanie, pamäť, koncentrácia, rýchlosť myslenia, porozumenie informáciám ale aj schopnosť riešiť problémy, plánovanie a úsudok. Pri ACH sú postupne…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Komunikace jako prostředek sebereflexe při setkávání se smrtíGarance

1.11.2016, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý člověk si přeje umírat v důstojnosti, v kruhu svých blízkých, bez bolesti. Umírání může přijít nečekaně, člověk, který se radoval ze života, se může během krátké chvilky změnit v trosku. To, co se jevilo jako samozřejmé – radost ze života, se vzdaluje.…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Reakce ženy na sdělení závažné onkologické diagnózyGarance

1.8.2016, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakékoliv onemocnění nepříznivě ovlivní život člověka a jeho nejbližšího okolí. Onkogynekologická onemocnění – nádory děložního hrdla a těla společně s karcinomy prsu se podle statistik řadí na přední pozice onkologických onemocnění žen. Nádorová onemocnění…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Zvláštnosti komunikace s muslimským pacientemGarance

1.2.2016, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Migrace obyvatelstva je součástí dějin lidské společnosti a je třeba s ní počítat i v budoucnosti. Současná migrační vlna přivádí do Evropy vyznavače muslimského náboženství. S muslimy se můžeme setkat v každém koutě světa, tedy i v ČR. Islámská víra má určité…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Specifika komunikace se senioryGarance

10.10.2015, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Slovo komunikace vzniklo z latinského slova communicare, což by se dalo přeložit jako radit se, rozmlouvat nebo rokovat.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Komunikace s lidmi se syndromem demenceGarance

10.10.2015, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešní době je v seniorském věku stále častější diagnóza syndromu demence. Ta přináší poruchu kognitivních funkcí, a s tím související poruchy řeči a poruchy porozumění. Při komunikaci s takovýmto seniorem se snažíme zjistit fázi této nemoci, pátráme po tom,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Předávání informací o klientoviGarance

20.3.2015, Mgr. Marcela Hauke, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana práv osob, zejména právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, patří mezi jedny ze základních lidských práv a svobod. Umíme práva našich klientů naplňovat? Víme, kdy se dostáváme do střetu s právy klienta a kdy je přímo porušujeme? Máme jasno…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Zvláštnosti komunikace s cizinciGarance

15.2.2015, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sestra a každý zdravotník, který poskytuje péči klientům z různých kultur, by měl být vybaven alespoň základními znalostmi z oblasti multikulturního ošetřovatelství, vnímavostí a pochopením, měl by mít vysokou komunikační kulturu, protože komunikace…

Komunikace - prostředek zachování důstojnosti při péči o umírajícího pacientaGarance

20.11.2014, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Mgr. Dagmar Švecová, RN, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komunikace – neodmyslitelná součást sociálního kontaktu je důležitá po celou dobu našeho života. Jsou životní etapy, kdy je mimořádně důležitá, a takovou je závěr života. Důstojnému umírání se v současnosti věnuje poměrně dost pozornosti, umírání přestalo být…

Přístupné pro: Seniorzone profi
Nahrávám...
Nahrávám...