dnes je 24.5.2024

Informovaný souhlas a předem vyslovené přáníGarance

3.12.2020, doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulosti od dob Hippokratových (460–370 př. n. l) až do roku 1981, kdy byla v Lisabonu přijata Deklarace o podpoře práv pacientů, se vztah mezi lékařem a pacientem vyvíjel jako tzv. paternalistický. Slovo „pater” znamenalo otec, rodič. Pacient se obracel…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Adaptační proces seniora v zařízeních sociálních služebGarance

12.8.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stárnutím dochází k ubývání sil a ke změně funkcí organismu. Tyto změny na sebe vážou postupnou závislost na pomoci, kterou ve stáří budeme očekávat v první řadě od našich nejbližších a až následně od institucí. Prostředí v sociálním zařízení pro seniory…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Pozitivní účinky pravidelné pohybové aktivity u seniorůGarance

31.7.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidelná fyzická aktivita může mít velmi pozitivní přínos pro zdraví lidí, a to všech věkových skupin. Pravidelná pohybová aktivita umožňuje prodloužení aktivního života v pozdějším věku, snížení postižení a zlepšení kvality života starších lidí. Jakoukoli…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Verbální a neverbální komunikace se senioremGarance

13.7.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Verbální komunikace je slovní výměna a sdílení informací při ústním projevu. Je ovlivněna mnoha okolnostmi, např. věkem, vzděláním, výchovou, konkrétní situací, prostředím, předchozími zkušenostmi a životním příběhem seniora. Tato forma komunikace má pro…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Spiritualita u seniorůGarance

9.7.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem spiritualita znamená způsob duchovního života, který je vlastní lidskému jedinci. Základ slova můžeme hledat v hebrejském “rauch“ nebo v latinském “spiritus“, což znamená “duchovní či vůdcovský duch“. Pojem náboženství nebo religiozity znamená ohled.…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Postavení seniora v rodině v současnostiGarance

2.7.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý člověk je vždy členem nějaké sociální skupiny. Tou může být rodina, pracovní kolektiv, národ a podobně. Členství člověka ve skupině je nutné a přirozené. Už od počátku života je člověk odkázán na druhé, aby přežil. Podobně je tomu na konci života. Vztah…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Mýty o stáříGarance

26.6.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáří může být velmi přínosným a plnohodnotným obdobím života, pokud člověk dokáže přijmout svou novou situaci, nebrání se změnám a s klidem dokáže akceptovat starosti i radosti, které přibývající roky přinášejí. Ne každý má sílu a předpoklady k tomu, aby tyto…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Kreativita ve vyšším věkuGarance

24.6.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu života se schopnosti člověka mění v závislosti na věku. Fyzická a duševní schopnost klesá s přibývajícím věkem a její kvalita závisí na duševním a tělesném zdraví ve vyšším věku. Tvořivými schopnostmi nebo kreativitou rozumíme individuální nebo…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Chyby v komunikaci se senioremGarance

19.6.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnoho pracovníků pomáhajících profesí si myslí, že se při komunikaci nedopouštějí žádných významných chyb. Neuvědomují si, že bezmyšlenkové a automatické reakce v jejich verbálních a neverbálních projevech snižují kvalitu komunikace. V těchto reakcích se…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Principy kognitivního tréninku u seniorůGarance

12.6.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Populace stárne, vzhledem k tomuto faktu přibývá mnoho jedinců s různými stupni kognitivního postižení, proto se zvyšuje zájem o farmakologické i nefarmakologické preventivní a intervenční postupy. Kognitivní trénink je jeden z nefarmakologických přístupů,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Eutanázie v etickém kontextuGarance

18.5.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Etymologicky se skládá ze dvou řeckých slov: eu – dobrý a athanos – smrt. Těmito slovy se původně označovala všeobecná pomoc umírajícímu člověku, která byla zaměřena na zmírnění tělesných a duševních bolestí. Tato podpora se prováděla podáváním tlumících a…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Filozoficko-etické otázky v péči o kriticky nemocnéGarance

2.5.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním úkolem intenzivní medicíny je záchrana lidského života akutně nemocných nebo zraněných, nebo u pacientů s akutní exacerbací chronických chorob se selháváním nebo selháním vitálně důležitých funkcí. V každém případě, pokud je přání nemocného neznámé…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Vzdělávání seniorů v kontextu idejí celoživotního vzděláváníGarance

27.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Člověk je vzdělavatelný a vychovatelný v každém věku života. Je to celoživotní proces. Výchova a vzdělávání nejsou tedy zaměřeny pouze na děti a mládež, ale stále častěji se spojuje také s cílovou skupinou seniorů. Permanentní vzdělávání má výrazný vliv na…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Významné složky zdravého stárnutíGarance

27.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Americký psycholog A. H. Maslow (1943) definoval pět základních lidských potřeb, které seřadil podle důležitosti od nejvýznamnějších po nejnižší, které jsou podmínkou pro vznik vyšších, a znázornil je v pyramidovém grafu. Pokud nejsou potřeby uspokojeny, vede…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Využívání vzpomínek při práci se senioryGarance

19.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzpomínky seniorů jsou často přehlíženy. Někdy mohou pomoci při adaptaci a vzbuzení zájmu. Reminiscenční terapie využívá vzpomínky a jejich vybavování prostřednictvím různých předmětů. Je vhodná pro pacienty s demencí, kteří trpí poruchami krátkodobé paměti,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Psychická podpora onkologicky nemocných seniorůGarance

9.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nádorové onemocnění je obecný název pro skupinu onemocnění způsobených nekontrolovaným množením nádorových buněk v nejrůznějších tělních orgánech a tkáních. Je charakterizováno vznikem zhoubných (maligních) buněk, které získaly schopnost pronikat do okolních…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Techniky validační terapieGarance

4.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Naomi Feil vypracovala několik technik pro jednotlivé fáze nebo stádia demence tak, aby byly pro jedince v konkrétním stavu užitečné. Jde v podstatě o velmi jednoduché způsoby, které nevyžadují žádné speciální a odborné studie. Používá se při nich poměrně…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Principy validační terapie u seniorůGarance

2.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Validační terapie je jedním z prvních specifických přístupů k nemocným s demencí. Autorkou přístupu je Naomi Feil, která se narodila v roce 1932 v Mnichově a vyrůstala v domově důchodců, kde byl její otec ředitelem. Byla v něm zaměstnána i její matka, která…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Seznam půjčoven kompenzačních pomůcekGarance

19.2.2020, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Determinanty kognitivních funkcí u seniorůGarance

30.1.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáří je časově konečnou etapou života. Jednotná definice stáří neexistuje, ačkoliv se o to pokoušeli odborníci z různých oblastí a profesí. Je to přirozený úsek v ontogenetickém vývinu člověka a stejně jako jiná vývojová stádia má své znaky, kterými se…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Digitální technologie a jejich význam pro zdravé stárnutíGarance

12.12.2019, doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na přelomu tisíciletí bylo zdravé stárnutí v projektu WHO „Healthy Ageing” definováno jako „proces maximálního využití všech možností k fyzickému, sociálnímu a duševnímu zdraví, který umožní starším lidem aktivně a bez diskriminace se účastnit společenského…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Syndrom vyhořeníGarance

27.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Syndrom vyhoření (burn-out) je stav fyzického, emočního a mentálního vyčerpání, postihuje nejčastěji jedince pracující v pomáhajících profesích. Je ovlivněn nejen povahovými a osobnostními charakteristikami, ale i souborem negativních vlivů prostředí a…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Strategie zvládání stresu a copingGarance

15.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod pojmem coping rozumíme zvládnutí působícího stresoru, nasazení všech sil při zvládání nadměrné zátěže. Záleží však pouze na adaptaci sestry (lékaře, atd.), jak je schopná přizpůsobit se novým změnám prostředí, na hledání vhodných způsobů zvládání úkolů,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Principy komunikace s pacientem s demencíGarance

7.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komunikace je v obecné rovině definována jako předávání a vzájemná výměna informací. Předávání a výměna informací mezi lidmi je proces, který se realizuje a šíří prostřednictvím jazykových, ale i nejazykových signálů, způsobů a prostředků. Lidé dokáží sdílet…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Kvalita života u nemocného s chronickou bolestíGarance

2.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Chronická bolest může začít jako akutní, má fázickou a tonickou složku, tonická fáze však přetrvává dlouho po tom, co onemocnění skončilo. Rozvíjí se pomaleji a trvá delší dobu, obvykle 3 až 6 měsíců. Průběh chronické bolesti je cyklický, často se zhoršuje…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Využití videotréninku interakcí v péči o senioryArchiv

9.10.2019, Mgr. Veronika Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Péče o seniory, zejména o seniory trpící některou formou demence, Alzheimerova choroba představuje cca 60 % všech demencí (Höschl, Libiger, Švestka, 2002, s. 458). Existují však i další příčiny vzniku demence. V klinické gerontopsychiatrické praxi se…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Přípravy na spuštění projektu elektronické neschopenky jsou v plném proudu

1.9.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Datum spuštění projektu elektronické neschopenky se nezadržitelně blíží. Ostrý start je stanoven na 1. 1. 2020. Ten den spustí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) plně funkční provoz celého systému. Do té doby je potřeba učinit ještě mnoho dílčích…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Zdroje ageismu vůči seniorůmGarance

19.7.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ageismus představuje postoj, který vyjadřuje obecně sdílení přesvědčení o nízké hodnotě a nekompetentnosti stáří. Projevuje se podceňováním, odmítáním až odporem ke starým lidem. V důsledku uvedeného postoje dochází k symbolické i faktické diskriminaci pouze…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Aktivizační techniky u seniorůGarance

15.7.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě hodnocení životní spokojenosti jde zejména o hodnocení fyzického a sociálního prostředí, ve kterém lidé žijí, a proto je třeba odlišovat kvalitu života od kvality poskytovaných…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Úprava prostředí v domácnosti pro nemocného s demencíGarance

12.7.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ztráta paměti a zmatenost nemocného vyžadují určité změny prostředí, ve kterém žije. Zhoršení koordinace pohybů zvyšuje riziko úrazu. Důležité je odstranit zbytečné zdroje nebezpečí, a tak předcházet nehodám. Změny je však potřeba dělat postupně a jen takové,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Ministr zdravotnictví a zástupci církví podepsali historicky první Dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví

12.7.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch včera slavnostně podepsal trojstrannou dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR. Tato dohoda představuje historicky…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Trénink kognitivních funkcí - pracovní listyGarance

8.7.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prvním cvičení doplňujeme tabulku slovy začínajícími na předepsaná písmena.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Práce se životním příběhem klientaGarance

8.7.2019, Mgr. Veronika Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Demografické studie i každodenní realita rodinných pečujících i profesionálních pečovatelů ukazují, že v současné době vzrůstá počet starých lidí, kteří potřebují péči druhého člověka. Oproti minulosti se současná péče zaměřuje nejen na tělesné potřeby starého…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Trénink kognitivních funkcíGarance

8.7.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prvním cvičení doplňujeme tabulku slovy začínajícími na předepsaná písmena. Okruhy mohou být všeobecné nebo více konkrétní. Například pouze česká / evropská města, pouze příjmení herců / hereček…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Vybrané aspekty kvality života nemocných s chronickou ranouGarance

3.7.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chronickou ranou rozumíme sekundárně se hojící ránu, která i přes adekvátní terapii nevykazuje po dobu 6 až 9 týdnů tendenci správně se hojit. V kontextu komplexního pojetí problematiky chronických ran je nezbytné zaměřit pozornost na vybrané aspekty kvality…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Stárnutí organismu v bio-psycho-sociálním kontextuGarance

1.7.2019, PhDr. Iveta Ondriová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Člověk jako jedinec stárne v biologické, psychické i sociální oblasti.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Psychosomatika - aktuální pohledGarance

24.6.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem psychosomatika je dnes mnohými pacienty, zdravotnickými pracovníky, ale i psychology používán v nepřesném smyslu. U člověka nikdy neonemocní primárně jen psyché, tělo nebo duch, ale jde o postižení celé bio - psycho - sociální oblasti…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Prožívání a chování člověka v kontextu nemociGarance

24.6.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když mluví o nemocech zdravotničtí profesionálové, mají obvykle na mysli pohled, který poskytuje současná medicína. Je ale třeba si uvědomit, že určitý pohled na nemoc má i laik – pacient. Ukazuje se, že tento pohled není jednoduchý. Průběh nemoci je ovlivňován…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Nádorová bolest u seniorůGarance

10.6.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V akutním stádiu může být bolest považována za pozitivní, neboť představuje pro organismus varovný signál, intenzivní a dlouhotrvající bolest však ztrácí ochrannou funkci, výrazně pacienta limituje v práci a v běžných denních aktivitách, přičemž zhoršuje jeho…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Intervence u nemocných s akutním koronárním syndromemGarance

4.6.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejrozšířenější příčinou smrti v České republice. Nevyhýbají se mužům a ani ženám, dokonce, i když jsou v nejproduktivnějším věku. Vzhledem ke skutečnosti, že je mohou způsobovat faktory ovlivnitelné, jakož i faktory…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Edukace seniora a rodinných příslušníků v domácím prostředíGarance

26.4.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika vzdělávání starších lidí se řadí mezi aktuální otázky současnosti. Podle nejnovějších poznatků z odborné literatury růst očekávané délky života nadále pokračuje, a tak se počet starých lidí stále zvyšuje a nejvíce se bude zvyšovat počet lidí v…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Medici se učí komunikovat s pacienty díky figurantům

26.4.2019, Zdroj: ČTK

Medici se na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze učí komunikovat s pacienty díky figurantům. Dříve často vedli první pohovor hned se skutečnými pacienty, což stresovalo studenty i nemocné. Zástupci fakulty to dnes řekli na tiskové konferenci. V…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Aktivizace seniorů, pracovní listyGarance

3.4.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prvním cvičení doplňujeme podle slovní nápovědy a určené slabiky hledané slovo. Napovězená slabika se může vyskytovat kdekoliv ve slově. Lze provádět skupinově i…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Montessori pedagogika v péči o seniory se syndromem demenceGarance

2.4.2019, Mgr. Veronika Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Díky neustálému rozvoji medicíny současně stoupá v České republice hodnota naděje na dožití při narození, v roce 2017 byla u mužů 76 let a u žen 81,85 let (Český statistický úřad, 2017). Ačkoliv tento fakt je pravděpodobně pro řadu z nás pozitivní, neměli…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Využití terapeutických panenek u nemocných s demencíGarance

1.4.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce s terapeutickými panenkami je oficiální a velmi účinnou formou terapie různých typů a stupňů demence. Panenky mají ověřené a uklidňující terapeutické účinky, snižují agresivitu, eliminují pocit úzkosti a dezorientace. Terapeutické panenky se běžně…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Nechtěné lékové interakce mohou zabíjet, nadějí je záznam

24.3.2019, Zdroj: ČTK

Nechtěné lékové interakce mohou zabíjet, nadějí je záznamS vyšší spotřebou léků narůstá počet nechtěných lékových interakcí, kdy se neplánovaně účinek léků zvýší, sníží nebo změní. V těch nejzávažnějších případech mohou dopady být až fatální. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci Asociace inovativního…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Kognitivní tréninkGarance

23.1.2019, PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kognitivní trénink slouží ke zlepšení kognitivních funkcí. Je vhodný u osob s lehkou kognitivní poruchou, ve smyslu stařecké zapomnětlivosti nebo věkem podmíněného kognitivního úbytku. Bylo zjištěno, že kombinace tréninku paměti a psychomotorického tréninku…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Důležitost mezigeneračního setkáváníGarance

22.1.2019, Mgr. Veronika Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledních letech se stále častěji na jedné straně mluví o nepropojenosti a izolovanosti jednotlivých generací, o vzájemných předsudcích mezi mladými a starými a na straně druhé o důležitosti a významnosti mezigeneračního setkávání. Řada komunitních plánů i…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Aktivizace seniorů - masopustGarance

21.1.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zahřívacím cvičení se pobavíme o masopustu. Nejprve přečteme úvod a poté pokládáme otázky a společně na ně odpovídáme.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Aktivizace seniorů - masopust - Pracovní listyGarance

21.1.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Názvem masopust se označuje období od Tří králů až do začátku postní doby, zejména však jeho poslední tři dny. Odehrává se tedy před Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční postní období. Na Moravě se mu říká též fašank, fašinek nebo ostatky. Během…

Přístupné pro: Seniorzone profi
Nahrávám...
Nahrávám...