dnes je 24.5.2024

Input:

99/2012 Sb., Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 99/2012 Sb., Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 22. března 2012
o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
357/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění, celkem 25 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
340/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 1 a přílohu č. 3; vkládá novou přílohu č. 10; nové přechodné ustanovení
393/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění v příloze č. 1 část I.B. bod 1.17
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách:
§ 1
(1) Požadavky na minimální personální zabezpečení (dále jen „personální zabezpečení”)
a) ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) jednodenní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) lůžkové péče jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) lékárenské péče jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) zdravotnické dopravní služby jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) zdravotnické záchranné služby jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
g) přepravy pacientů neodkladné péče jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce,
h) domácí péče jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce,
i) protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce,
j) urgentního příjmu jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy1) .
§ 2
(1) Poskytovatel, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splnit požadavky na personální zabezpečení poskytovaných služeb stanovené touto vyhláškou
a) do 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, jde-li o poskytovatele uvedeného v § 121 odst. 1 zákona o zdravotních službách,
b) do 9 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, jde-li o poskytovatele uvedeného v § 122 odst. 1 zákona o zdravotních službách.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby na základě rozhodnutí vydaného v řízení podle § 121 odst. 6 zákona o zdravotních službách, musí splnit požadavky na personální zabezpečení poskytovaných služeb stanovené touto vyhláškou do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb uvedený v odstavci 1 nebo 2 musí do doby splnění požadavků na personální zabezpečení poskytovaných služeb stanovených touto vyhláškou splňovat požadavky na personální zabezpečení podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince 2011.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.
 
Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
 
* * *
Článek II vyhl. č. 285/2017 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Poskytovatel protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby, který poskytuje protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou službu ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splnit požadavky na minimální personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
* * *
Článek II vyhl. č. 304/2019 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Nahrávám...
Nahrávám...