dnes je 2.3.2024

Input:

464/2012 Sb., Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 464/2012 Sb., Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění účinném k 1.7.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2012
o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
203/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění, celkem 26 novelizačních bodů
147/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 14 odst. 2 písm. d)
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., k provedení § 3 odst. 3 zákona o poštovních službách:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) poštou provozovna, ve které držitel poštovní licence sám nebo prostřednictvím třetí osoby poskytuje a zajišťuje všechny základní služby obsažené v jeho poštovní licenci a která je nezbytná k naplnění podmínek dostupnosti a hustoty podle § 14,
b) sídelním celkem souvisle zastavěná část území obce, která je zřetelně oddělena od jiné zástavby v okolí, přičemž zástavba několika sousedních obcí, která na sebe přímo navazuje, se považuje za jeden sídelní celek; za sídelní celek se však nepovažují samostatné objekty nebo místa s minimální zástavbou,
c) určeným zahraničním provozovatelem zahraniční provozovatel oznámený členskou zemí Světové poštovní unii jako provozovatel, který je povinen se na území dané země podílet na poskytnutí základní služby do zahraničí nebo poskytovat základní zahraniční poštovní služby.
ČÁST DRUHÁ
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNÍCH SLUŽEB
§ 2
Služba dodání poštovních zásilek do 2 kg
(1) Při poskytování služby dodání poštovních zásilek do 2 kg provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje a příjemce její převzetí nepotvrzuje. V případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody neposkytuje. Místo dodání poštovní zásilky je v České republice nebo v zahraničí.
(2) V případě služby podle odstavce 1 hmotnost poštovní zásilky nepřesahuje 2 kg a její rozměry jsou minimálně 14 x 9 cm. Největší rozměr poštovní zásilky nepřesahuje 60 cm a součet všech tří rozměrů 90 cm.
§ 3
Služba dodání poštovních balíků do 10 kg
(1) Při poskytování služby dodání poštovních balíků do 10 kg, je-li místo dodání
a) v České republice, provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje a příjemce její převzetí nepotvrzuje. V případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody neposkytuje;
b) v zahraničí, provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje a příjemce její převzetí potvrzuje. V případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje v rozsahu sjednaném v poštovní smlouvě.
(2) V případě služby podle odstavce 1 písm. a) hmotnost poštovní zásilky
a) přesahuje 2 kg a nepřesahuje 10 kg a její rozměry jsou minimálně 14 x 9 cm, nebo
b) nepřesahuje 2 kg a současně některý z rozměrů poštovní zásilky přesahuje rozměry stanovené pro poštovní zásilku do 2 kg podle § 2 odst. 2 věty druhé.
(3) V případě služby podle odstavce 1 písm. b) hmotnost poštovní zásilky nepřesahuje 10 kg a její rozměry jsou minimálně 14 x 9 cm.
Nahrávám...
Nahrávám...