dnes je 24.5.2024

Input:

37/2004 Sb., Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění účinném k 1.7.2010

č. 37/2004 Sb., Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění účinném k 1.7.2010
ZÁKON
ze dne 17. prosince 2003
o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů
(zákon o pojistné smlouvě)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění § 4 odst. 2, doplňuje § 45 odst. 2, mění § 32 odst. 3 a 5
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění v § 3 písm. dd), § 30 odst. 7, § 66 odst. 1 písm. d), § 66 odst. 2 písm. l)
198/2009 Sb.
(k 1.9.2009)
vkládá nový § 13a
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 4 odst. 2 písm. b)
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 5, § 7, § 13a, § 58 odst. 2, § 65 odst. 2, § 66
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POJISTNÁ SMLOUVA
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1
Základní ustanovení
§ 1
Předmět právní úpravy
(1) Tento zákon upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy (dále jen „soukromé pojištění”), pokud zvláštní právní předpis tyto vztahy neupravuje jinak.1)
(2) Nejsou-li některá práva a povinnosti účastníků soukromého pojištění upravena tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, řídí se občanským zákoníkem.
§ 2
Pojistná smlouva
Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
§ 3
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) nahodilou skutečností skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku,
b) pojistnou událostí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění,
c) pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,
d) zájemcem osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem,
e) účastníkem soukromého pojištění pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost,
f) pojistitelem právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona,2)
g) pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu,
h) pojištěným osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje,
i) oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění,
j) obmyšleným osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného,
k) skupinovým pojištěním soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa,
l) pojistným nebezpečím možná příčina vzniku pojistné události,
m) pojistným rizikem míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím,
n) pojistným zájmem oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím,
o) pojistnou hodnotou nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat,
p) pojistným úplata za soukromé pojištění,
r) běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období,
s) pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné,
t) jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé
Nahrávám...
Nahrávám...