dnes je 24.5.2024

Input:

326/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

č. 326/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
[zrušeno č. 132/2018 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 21. září 2012,
kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen „zákon”):
Čl. I
Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, se mění takto:
1. V nadpisu § 6 se číslo „4” nahrazuje číslem „6”.
2. V § 6 odst. 1 se na konci písmene a) písmeno „a” nahrazuje čárkou.
3. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a slovem „a” a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) zajistí, aby prostory a technické zařízení určené pro distribuci přípravků nebo dalších prostředků odpovídaly druhu a rozsahu distribuovaných přípravků nebo dalších prostředků a aby byly tyto prostory a technické zařízení udržovány a kontrolovány tak, aby bylo zabezpečeno správné zacházení s přípravky nebo dalšími prostředky.”.
4. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
5. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Přípravky nebo další prostředky skladuje distributor tak, aby
a) byly dodrženy podmínky skladování odpovídající nebezpečnosti přípravků nebo dalších prostředků a další požadavky na skladování přípravků stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1,4), zákonem a jiným právním předpisem5,
b) byl zaveden systém obměny zásob,
c) přípravky nebo další prostředky, jejichž doba použitelnosti uplynula, byly umístěny odděleně a nebyly dále distribuovány,
d) přípravky nebo další prostředky s porušeným obalem nebo přípravky nebo další prostředky, u nichž je podezření, že jsou kontaminovány nebo padělány, nebo přípravky nebo další prostředky, u nichž byla uplatněna reklamace, byly umístěny odděleně a nebyly dále distribuovány,
e) přípravky nebo další prostředky určené na vývoz do třetích zemí byly uskladněny odděleně od přípravků nebo dalších prostředků určených k uvádění na trh,
f) přípravky nebo další prostředky uvedené pod písmeny c) až e) byly uskladněny v prostoru, který je výrazně označen,
g) nedošlo k jejich kontaminaci, poškození, odcizení, znehodnocení a záměnám a
h) nedocházelo k neshodám mezi dokumentací vedenou podle § 7 a činnostmi uskutečňovanými v rámci příjmu, skladování a dodávek přípravků nebo dalších prostředků.”.
6. V nadpisu § 7 se číslo „4” nahrazuje číslem „6”.
7. V § 7 odst. 2 se na začátek písmene f) vkládá slovo „popis”.
8. V § 7 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a identifikační číslo, bylo-li přiděleno”.
9. V § 7 odst. 3 písm. d) se slova „a identifikační číslo, bylo-li přiděleno” zrušují.
10. V § 7 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „a) až e)” nahrazují slovy „a) až f)”.
11. V § 7 odst. 4 písmeno c) zní:
„c) deklaraci o nebezpečném zboží a bezpečnostní list,”.
12. V § 7 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno
Nahrávám...
Nahrávám...