dnes je 24.5.2024

Input:

307/2014 Sb., Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění účinném k 1.3.2016

č. 307/2014 Sb., Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění účinném k 1.3.2016
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014
o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
61/2016 Sb.
(k 1.3.2016)
mění § 5
Vláda nařizuje podle § 3a odst. 14 písm. i), § 3aa odst. 5 písm. f), § 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Další údaje evidované u dílu půdního bloku v evidenci půdy
U dílu půdního bloku se v evidenci půdy evidují další údaje o
a) zařazení do ochranného pásma vodního zdroje podle vodního zákona,
b) zařazení do zvláště chráněného území podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
c) existenci odvodňovacího systému,
d) zařazení do katastrálního území podle zákona o katastru nemovitostí,
e) zařazení do horské oblasti, oblasti s jinými znevýhodněními a oblasti Natura 2000 podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1) ,
f) zařazení do zranitelné oblasti nebo do jiných omezení podle nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o akčním programu,
g) zařazení do oblasti splňující příslušný cíl strukturální pomoci Evropské unie v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obecná ustanovení o strukturálních fondech2) ,
h) výskytu ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
i) výskytu hnízdní lokality chřástala polního a bahňáků na trvalých travních porostech nebo čejky chocholaté na orné půdě podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1) ,
j) výskytu podmáčené nebo rašelinné louky podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1) ,
k) pěstování geneticky modifikované odrůdy podle zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
l) výsledcích agrochemického zkoušení zemědělských půd podle zákona o hnojivech,
m) výskytu cenných stanovišť lučních společenstev podle zákona o ochraně přírody a krajiny a podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1) ,
n) výši provozní hladiny u druhu zemědělské kultury rybník,
o) zařazení do území určeného k řízeným rozlivům povodní podle vodního zákona,
p) výměře osázené plochy vinice u druhu zemědělské kultury vinice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prováděcí pravidla společné organizace trhu s vínem3) ,
q) míře erozní ohroženosti zemědělské půdy,
r) počtu životaschopných jedinců na 1 hektar u druhu zemědělské kultury ovocný sad podle zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském,
Nahrávám...
Nahrávám...