dnes je 24.5.2024

Input:

274/2016 Sb., Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství

č. 274/2016 Sb., Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. srpna 2016
o standardech pro akreditace ve vysokém školství
Vláda nařizuje podle § 82a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví standardy pro institucionální akreditaci, standardy pro akreditaci studijního programu, standardy pro akreditaci habilitačního řízení a standardy pro akreditaci řízení ke jmenování profesorem, které jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 274/2016 Sb.
Standardy pro akreditace ve vysokém školství
  
ČÁST PRVNÍ
STANDARDY PRO INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACI
A. Požadavky na institucionální prostředí
I. Působnost orgánů vysoké školy, řízení a hospodaření vysoké školy
1. Vysoká škola má vymezen orgán, který plní působnost statutárního orgánu a další orgány, jejich působnost, pravomoc a odpovědnost. Je vymezena působnost, pravomoci a odpovědnost vedoucích zaměstnanců.
2. Vysoká škola má vymezeny působnosti, pravomoci a odpovědnosti orgánů a vedoucích zaměstnanců součástí vysoké školy, které tvoří funkční celek.
3. Činnost orgánů vysoké školy a součástí vysoké školy odpovídá zákonu o vysokých školách a vymezení podle bodů 1 a 2 a zajišťuje plnění povinností vysoké školy stanovených zákonem o vysokých školách a způsobilost vysoké školy plnit požadavky standardů pro institucionální akreditaci.
4. Ekonomické mechanismy a kontrolní systém v oblasti hospodaření vysoké školy zajišťují udržení odpovídající úrovně vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností.
II. Poslání a strategie vysoké školy
1. Vysoká škola má srozumitelně vymezeno své poslání s ohledem na roli, kterou vysoká škola plní v rámci České republiky, jejích regionech a v mezinárodním prostředí.
2. Vysoká škola má vymezeny strategické cíle z hlediska uskutečňované vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností, mezinárodní spolupráce v těchto činnostech, rozvoje vysoké školy a z hlediska podpůrných aktivit potřebných pro tyto činnosti.
3. Vysoká škola má vymezen soubor ukazatelů sledující naplňování cílů vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy odpovídající jejímu poslání, strategii a řízení. Tyto ukazatele zahrnují též mezinárodní spolupráci, rozvoj vysoké školy a podpůrné aktivity potřebné pro vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti.
4. Tvorba a schvalování strategického záměru vysoké školy a dalších zásadních strategických dokumentů probíhá podle stanovených funkčních postupů, které podporují zapojení všech členů akademické obce i dalších relevantních odborníků.
5. Strategický záměr vysoké školy a další zásadní strategické dokumenty projednané a schválené samosprávnými akademickými orgány vysoké školy jsou přístupné všem členům akademické obce dané vysoké školy, dalším odborníkům na vysoké škole a veřejnosti.
6. Vysoká škola
Nahrávám...
Nahrávám...