dnes je 24.5.2024

Input:

221/2003 Sb., Zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění účinném k 1.4.2012

č. 221/2003 Sb., Zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění účinném k 1.4.2012
ZÁKON
ze dne 26. června 2003
o dočasné ochraně cizinců
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
274/2008 Sb.
(k 1.1.2011)
nahrazuje slova v § 38 odst. 1 a 2 a v § 39 odst. 1 písm. b)
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 9 odst. 2 písm. a), § 34 odst. 4 a § 35 odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 39 odst. 1 písm. b)
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 6 odst. 2 písm. b) a § 58a
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 50 odst. 3
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 28 a § 32 odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
(1 ) Tento zákon upravuje
a) podmínky vstupu a pobytu cizince1) na území České republiky (dále jen „území”) za účelem poskytnutí dočasné ochrany a jeho vycestování z území,
b) řízení o udělení a odnětí oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území (dále jen „oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany”),
c) právní status cizince, který žádá o udělení oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany (dále jen „žadatel o poskytnutí dočasné ochrany”), a cizince, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany (dále jen „cizinec požívající dočasné ochrany”),
d) působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo”) a Policie České republiky (dále jen „policie”) v této oblasti státní správy.
(2) Česká republika poskytne dočasnou ochranu cizincům z důvodu
a) ozbrojeného konfliktu, občanské války nebo stálého násilí,
b) živelní pohromy, nebo
c) soustavného nebo hromadného porušování základních lidských práv a svobod, anebo soustavného nebo hromadného pronásledování z národnostních nebo náboženských důvodů.
(3) Česká republika poskytne dočasnou ochranu
a) cizincům, kteří hromadně opustili stát, jehož jsou občany, nebo který jim přiznal azyl,
b) cizincům, kteří hromadně opustili stát svého posledního trvalého bydliště, jsou-li osobami bez státního občanství,
c) cizincům, kteří se do státu podle písmene a) nebo b) nemohou vrátit,

a to v případě, že nastane důvod pro poskytnutí dočasné ochrany podle tohoto zákona.
(4) Podle tohoto zákona se postupuje v případě, že dočasná ochrana cizinců byla vyhlášena nařízením vlády nebo rozhodnutím Rady Evropské unie.2)
Vstup na území za účelem poskytnutí dočasné ochrany
§ 2
(1) Cizinci, který v rámci hraniční kontroly3) projeví úmysl žádat Českou republiku o dočasnou ochranu, policie
a) povolí vstup na území z důvodu podání žádosti o udělení oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany (dále jen „žádost o poskytnutí dočasné ochrany”) a vyznačí tuto skutečnost do cestovního dokladu,4)
b) sdělí jeho práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním dočasné ochrany v jeho mateřském jazyce nebo v jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět,
c) vydá hraniční průvodku podle zvláštního právního předpisu,5) nemůže-li cizinec předložit cestovní doklad, a vyznačí do ní povolení ke vstupu,
d) sejme otisky prstů,
e) stanoví místo pobytu na území (humanitární středisko, § 40) a druh přepravy do místa pobytu na území; policie dopraví cizince do stanoveného místa pobytu na území, jestliže to vyžaduje zdravotní stav cizince nebo je důvodná obava, že bude ohrožen veřejný pořádek, anebo nepředloží-li cizinec cestovní doklad. Náklady spojené s přepravou cizince do stanoveného místa pobytu na území nese stát a hradí je ministerstvo.
(2) Projevením úmyslu žádat Českou republiku o dočasnou ochranu se rozumí projev vůle cizince, z něhož je zřejmé, že cizinec hledá v České republice dočasnou ochranu. Projevit úmysl žádat v České republice o dočasnou ochranu lze písemně nebo ústně do
Nahrávám...
Nahrávám...