dnes je 26.5.2024

Input:

Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných od 1. 1. 2014

1.1.2014, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2014.

Důchodové pojištění OSVČ
V důchodovém pojištění OSVČ nastává od 1. 1. 2014 zásadní změna při posuzování výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Ta je nově považována za vedlejší v těch kalendářních měsících, v nichž byla SVČ vykonávána aspoň po část měsíce, a přitom alespoň po část této doby trvaly skutečnosti považované za důvody pro výkon vedlejší SVČ. Stane-li se OSVČ v roce 2014 zaměstnancem (zákonem uznatelný důvod pro výkon vedlejší činnosti) od 15. ledna, může být podle nových předpisů považována za OSVČ vedlejší už od 1. 1. 2014, pokud vedlejší činnost od tohoto data oznámí. Za OSVČ vykonávající vedlejší činnost může být považována i OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění OSVČ. Podmínka, která určovala, že OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, nemůže být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, přestože trvaly důvody pro vedlejší činnost, je od 1. 1. 2014 zrušena.

Změny v placení pojistného na důchodové pojištění
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které nejsou účastny důchodového spoření (II. pilíř) budou v roce 2014 odvádět pojistné na důchodové pojištění i nadále ve výši 29,2 % (tzn. ve stejné výši jako v roce 2013) z vyměřovacího základu. Jestliže bude v roce 2014 OSVČ účastna dobrovolného důchodového spoření, je snížena sazba pojistného na důchodové pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z 29,2 % na 26,2 % pro pojistné za celý kalendářní rok, kdy účast na důchodovém spoření vznikla, trvá, či zanikla a to za podmínky, že doba účasti na důchodovém spoření se alespoň částečně kryje s výkonem samostatné výdělečné činnosti, který založil účast na důchodovém pojištění. Pro účely placení záloh platí snížená sazba pojistného od měsíce, ve kterém účast na spoření vznikla.

Pojistné na důchodové spoření je stanoveno ve výši 5 % ze základu pojistného, což znamená, že ke 3 %, které není OSVČ povinna platit na důchodové pojištění, si OSVČ ještě 2 % připlatí ze svých prostředků. Správcem pojistného na důchodové spoření jsou orgány finanční správy. OSVČ pojistné na důchodové spoření ve výši 5 % platí sama určenému finančnímu úřadu. Příslušné správě sociálního zabezpečení OSVČ uhradí jen snížené pojistné na důchodové pojištění ve výši 26,2 %.

OSVČ si může svou platbou zálohy na pojistné na důchodové pojištění (DP) určit měsíční vyměřovací základ. Od roku 2012 si v době splatnosti zálohy na pojistné na důchodové pojištění může tuto zálohu ještě zvýšit.

OSVČ, která platí pojistné na důchodové pojištění prostřednictvím poštovní poukázky, musí požádat příslušnou OSSZ o její zaslání, protože již nejsou automaticky zasílány. Žádost na OSSZ mohou OSVČ poslat písemně poštou, e-mailem (i bez ověřeného elektronického podpisu), prostřednictvím datové schránky, telefonicky nebo osobně. Složenky obdrží pouze na jeden rok.

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, která vykonávala činnost již v roce 2013, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013 platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2012, minimálně však 1 890 Kč měsíčně, není-li účastna důchodového spoření. Je-li účastna důchodového spoření, platí měsíčně nejméně 1696 Kč. V měsíci podání Přehledu za rok 2013 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosažného v roce 2013, minimálně však 1 894 Kč, není-li účastna důchodového spoření. Je-li účastna důchodového spoření, platí nejméně 1700 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění bude v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti i nadále povinná.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, která vykonávala činnost již v roce 2013 a byla povinna platit zálohy na pojistné, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013 platit zálohu na pojistné dle daňového základu roku 2012, minimálně však 756 Kč, není-li účastna důchodového spoření. Je-li účastna důchodového spoření, platí měsíčně nejméně 679 Kč. V měsíci podání Přehledu za rok 2013 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2013, minimálně se bude jednat o 758 Kč u OSVČ, která není účastna důchodového spoření a o částku 680 Kč, je-li účastna důchodového spoření. Tato OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude v roce 2014 povinna platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2014, nebo pokud její daňový základ dosáhl v roce 2013 alespoň 62 121 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o 5 177 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána.

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění bude činit 50 % daňového základu (podle zákona o daních z příjmů), který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána v roce 2013. V roce 2014 je maximálním měsíčním vyměřovacím základem částka 103 768 Kč, tomuto vyměřovacímu základu odpovídá záloha na pojistné ve výši 30 301 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření, je-li účastna důchodového spoření, činí maximální měsíční záloha na důchodové pojištění 27 188 Kč.

Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2014 bude minimální roční vyměřovací základ činit 77 832 Kč, pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pak 31 140 Kč. 

Příklady úhrady záloh na pojistné na důchodové pojištění

Nahrávám...
Nahrávám...