dnes je 24.4.2024

Input:

Předběžné prohlášení (§ 38 až § 44 NOZ)

1.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.52
Předběžné prohlášení (§ 38 až § 44 NOZ)

Mgr. et Mgr. Kateřina Smolíková

Předběžné prohlášení je novým institutem, jehož smyslem je zachytit vůli člověka pro dobu, kdy svoji vůli již nebude moci projevit nebo bude její projev závažným způsobem ztížen. Předpokladem tedy je, že se očekává výrazné zhoršení schopnosti rozhodování člověka, který předběžné prohlášení činí.

Předběžné prohlášení je úkonem, který bude mít následky v budoucnosti – až v budoucnosti bude možné podle něj jednat. Je bezpředmětné, zda předběžné prohlášení učiní člověk s vidinou progresivní psychické nemoci (demence, Alzheimerova choroba apod.) nebo proto, že vykonává rizikové povolání (závodník Formule1, pokrývač). Stejně nepodstatné je, zda má být toto prohlášení uplatněno z důvodu, kvůli kterému bylo činěno, nebo nastal důvod jiný (je tedy bezpředmětné, že předběžné prohlášení bylo sepsáno s vidinou duševní choroby, která se v rodině vyskytuje, a nakonec má být uplatněno kvůli následkům automobilové nehody).

Občanský zákoník klade důraz na naplňování vlastního štěstí a štěstí své rodiny. Tomu by mělo napomoci i předběžné prohlášení, ve kterém může prohlašující napsat, jak si představuje svůj život v době, kdy již nebude schopen spravovat své záležitosti, a těmito přáními se opatrovník, soud či jakákoli jiná osoba spravující jeho záležitosti má řídit. Jeho přání co do určení jeho opatrovníka však nebude možné splnit v případě, že osoba jím povolaná za opatrovníka nebude se svým jmenováním souhlasit. Je-li někdo předběžným prohlášením povolán prohlašujícím za opatrovníka, stane se jím pouze v případě, že s tím sám souhlasí (a že soud nenalezne důvody, pro které by jeho opatrovnictví bylo v rozporu se zájmy prohlašujícího – takovým důvodem by mohl být úmyslný čin, v jehož důsledku se prohlašující stal nezpůsobilým samostatně právně jednat). Obecně lze říci, že úkoly, jejichž splnění prohlašující předběžným prohlášením požaduje po dalších osobách, nejsou pro tyto osoby závazné, pokud s tím samy nesouhlasí.

Co může být obsahem prohlášení

V předběžném prohlášení člověk uděluje pokyny ohledně své osoby pro budoucnost. Standardně se bude jednat zejména o vyjádření přání, kdo by o něj měl pečovat, ale lze učinit také pokyny ohledně různých jednání, např. lékařských úkonů či ohledně naložení s jeho majetkem.

Z výše uvedeného je patrné, že lze rozlišit dva základní typy předběžného prohlášení: prohlášení o zástupci a prohlášení udělující pokyny.

Prohlašující upravuje v předběžném prohlášení své záležitosti pro dobu, kdy nebude schopen sám o nich rozhodovat.

Oblasti, jež mohou být předběžným prohlášením upraveny (jedná se o demonstrativní výčet, jistě mohou být upraveny i jiné):

• kdo má o prohlašujícího pečovat,

• kdo za něj má v jakých oblastech rozhodovat,

• kde má být umístěn,

• jak má být rozhodováno o jeho léčbě,

• jak mají být spravovány jeho záležitosti.

Prohlášení může obsahovat podmínku, která má být splněna před tím, než dojde k aplikaci předběžného prohlášení (podmínky mohou být různého druhu, např. že prohlašující musí ztratit schopnost samostatného rozhodování, nebo že vnučka musí dostudovat střední školu).

Jak předběžné prohlášení učinit

Předběžné prohlášení musí mít vždy listinnou formu. Člověk, který předběžné prohlášení pořizuje, má dvě možnosti, jak jej učiní. Může si vybrat, zda chce prohlášení učinit veřejnou listinou (NOZ v tuto chvíli jako veřejnou listinu povoluje pouze notářský zápis – § 3026 odst. 2 NOZ), nebo zda chce pořídit soukromou listinou.

Pořízení soukromou listinou

Má-li být pořízeno soukromou listinou, musí tato splňovat tyto náležitosti:

• musí být opatřena datem,

• musí být podepsána 2 svědky,

• musí být podepsána prohlašujícím (viz § 561 NOZ),

• ad svědek:

− nesmí mít na prohlášení ani jeho obsahu zájem,

− nesmí být nevidomý, neslyšící, němý, neznalý jazyka prohlášení,

− uvede o sobě údaje, podle nichž jej lze zjistit (zejména jméno, bydliště a datum narození, příp. rodné číslo – blíže viz § 3019 NOZ),

− musí být schopen potvrdit schopnost prohlašujícího prohlášení učinit,

− musí být schopen potvrdit obsah prohlášení.

Pořízení veřejnou listinou

Bude-li prohlašující pořizovat své předběžné prohlášení veřejnou listinou, bude se jednat o notářský zápis. V takovém případě nejsou třeba 2 svědci, postačí, že listinu sepíše a ověří notář.

Pořízení předběžného

Nahrávám...
Nahrávám...