dnes je 16.6.2024

Input:

Ergoterapie u seniorů

20.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.14
Ergoterapie u seniorů

Bc. Aneta Novotná, DiS

Úvod

Slovo ergoterapie pochází z řečtiny a vzniklo sloučením dvou slov. Řeckého slova ergo = práce a slova therapia = léčba. Podle oficiální definice České asociace ergoterapeutů se jedná o obor, který prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním).

Pojmem „zaměstnávání” jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. Zjednodušeně řečeno, ergoterapeut je vlastně rehabilitační pracovník, který provádí terapii formou nějaké smysluplné činnosti nebo aktivity, s ohledem na momentální potřeby a životní priority klienta a na jeho možnosti a schopnosti.

Klientela může být vskutku různorodá, protože ergoterapie se uplatňuje ve zdravotnických a sociálních službách a pracuje s klienty různého věku a s různým typem zdravotního postižení nebo omezení. Jsou to například:

 • centra a oddělení léčebné rehabilitace – lůžková nebo ambulantní

 • zdravotnická oddělení – neurologie, geriatrie, pediatrie, psychiatrie, spinální jednotka, revmatologie aj.

 • lázně

 • agentury domácí péče

 • chráněné bydlení

 • raná péče

 • programy předpracovní a pracovní rehabilitace

 • denní stacionáře a sociálně aktivizační služby pro děti, dospělé a seniory

 • denní stacionáře a terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním

Proč se věnovat ergoterapii u seniorů?

Cílem ergoterapie je především umožnit seniorům zachovat si maximální možnou soběstačnost v běžných denních činnostech a umožnit jim naplňovat jejich sociální role a potřeby každodenního života. Klient-senior by měl být aktivním účastníkem terapie, měl by se tedy podílet na plánování a procesu terapie.

Ergoterapie u seniorů se zaměřuje konkrétně na tyto oblasti:

 • fyzickou stránku

 • psychickou stránku

 • trénink kognitivních funkcí

 • soběstačnost

 • zájmové aktivity

 • kompenzační pomůcky

 • poradenství

 • sociální kontakt

 • terapie – pet-terapie, canisterapie, muzikoterapie, dramaterapie, arteterapie, taneční terapie

Fyzický stav

Pohybové aktivity a pohyb jako takový je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje život seniora. Fyzický stav má velký vliv na soběstačnost, na psychiku a potažmo na společenský život seniora. Fyzická aktivita má významný vliv také na mozkové funkce.

V pohybové terapii seniorů se využívá hlavně léčebná tělesná výchova (dále LTV). Je to forma cvičení uzpůsobená potřebám cílové skupiny nebo jednotlivce. Může probíhat skupinově nebo individuálně a její průběh může být zaměřen kondičně nebo terapeuticky. Častější formou u seniorů bývá skupinová LTV se zaměřením na kondici. Tato kondiční cvičení mohou probíhat v různých polohách. U seniorů v různých specializovaných zařízeních převládají skupinová cvičení vsedě.

Terapeutická cvičení probíhají naopak převážně individuálně a většinou s konkrétnějším cílem, než se děje u skupinových LTV. Společným cílem jak už skupinových, tak individuálních LTV je obnova nebo zlepšení postižených funkcí, případně udržení funkcí stávajících. Ideální je používání různých cvičebních pomůcek, například overballů, míčů, ježečků, therabandů a dalších.

Kromě procvičování a trénování hrubé motoriky, se nesmíme opomenout zaměřit také na udržování jemné motoriky, která opět výrazně souvisí se soběstačností seniorů. Další metodou používanou v pohybové terapii u seniorů je kinezioterapie, což je psychomotorická terapie, která vychází z předpokladu, že psychika a motorika se vzájemně ovlivňují a to oběma směry.

Psychická stránka

Dobrý psychický stav a motivace klienta je základním pilířem fungující terapie. Ergoterapeut si musí získat důvěru klienta, bez toho by byl výsledek spolupráce poloviční, ne-li nulový. Seniorská populace mívá často tendence k depresím a podceňování se a je na terapeutovi, jak si s tímto stavem klienta poradí a jestli ho dokáže vhodně motivovat.

Kognitivní funkce

Trénink kognitivních funkcí (= funkcí mozku) je v seniorském věku zásadní. Ať už se jedná o prevenci (trénování s cílem předcházet zhoršování) nebo terapii zaměřenou na konkrétní kognitivní problémy (například po cévní mozkové příhodě).

V seniorském věku je častým tématem zapomínání, respektive problémy s pamětí. Avšak s pamětí souvisejí i ostatní kognitivní funkce, proto je nutné trénovat i je.

Mezi tyto funkce patří:

 • paměť

 • pozornost a koncentrace

 • rychlost myšlení a porozumění informacím

 • exekutivní funkce – plánování, organizování, řešení problémů, emocionální seberegulace

 • vyjadřovací (expresivní) schopnosti a porozumění řeči

 • prostorová orientace a vnímání

Před cíleným trénováním kognitivních funkcí je vhodné zjistit stav kognitivních funkcí klienta například pomocí standardizovaných testů. Jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších testů u nás je MMSE (Mini Mental State Examination – krátký test mozkových funkcí).

Soběstačnost

Narušená soběstačnost je nejčastější příčinou nutnosti přemístění seniora z domácího prostředí do sociálního zařízení. Proto je to také jedna z hlavních oblastí, kterým se ergoterapie při práci se seniory věnuje.

Z profesionálního hlediska ergoterapie dělí soběstačnost, neboli běžné denní

Nahrávám...
Nahrávám...