dnes je 14.4.2024

Input:

85/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 85/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 14. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
441/2005 Sb.
(k 10.11.2005)
mění čl. II
nález ÚS
409/2006 Sb.
(k 18.8.2006)
v čl. II ruší bod 2
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třetí
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část šestou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zemědělství
Čl. I
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb. a zákona č. 128/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se odstavce 2 až 4 zrušují, zároveň se ruší označení odstavce 1.
2. V § 2b odst. 1 se slovo „Fond” nahrazuje slovy „Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond”)” a slova „s výjimkou opatření podle zvláštního právního předpisu,4gkteré provádí ministerstvo”, včetně poznámky pod čarou č. 4g) se zrušují.
3. V § 2c odst. 4 se slovo „ministerstvo” nahrazuje slovem „Fond”.
4. V § 2c se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Vláda nařízením upraví podmínky k provádění programů strukturální podpory podle odstavců 1 a 2, jestliže tuto úpravu vyžadují příslušné právní předpisy Evropských společenství.
(6) Ukládá-li nebo umožňuje-li příslušný právní předpis Evropských společenství s bezprostředním účinkem členskému nebo budoucímu členskému státu vytvořit podmínky pro budoucí provádění těchto příslušných právních předpisů Evropských společenství ještě před nabytím jejich bezprostředního účinku, upraví vláda nařízením podmínky pro budoucí provádění těchto příslušných právních předpisů Evropských společenství k provádění společných organizací trhu podle § 2a a k provádění programů strukturální podpory podle odstavců 1 a 2.”.
5. V § 2d odst. 2 se slovo „ministerstvo” nahrazuje slovy „Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo”)”.
6. Za § 2d se vkládají nové § 2e až 2h, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4h) až 4n) znějí:
㤠2e
Podnikání v zemědělství
(1) Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou
a) dosáhla věku 18 let,
b) má způsobilost k právním úkonům,
c) je bezúhonná,
d) je odborně způsobilá (§ 2f odst. 2),
e) má trvalý pobyt4hna území České republiky, ne-jedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
f) pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna
1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,
2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

Splnění skutečností uvedených v písmenech a) až f) u právnické osoby musí prokázat její odpovědný zástupce. Odpovědným zástupcem pro
Nahrávám...
Nahrávám...