dnes je 16.6.2024

Input:

475/2012 Sb., Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

č. 475/2012 Sb., Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013
[zrušeno č. 396/2013 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2012
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a zákona č. 369/2011 Sb.:
§ 1
Tato vyhláška stanoví pro rok 2013 hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a dále hrazených služeb poskytovaných pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska podle přímo použitelných předpisů Evropské unie1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb2) (dále jen „zahraniční pojištěnec”), a regulační omezení pro způsoby úhrady uvedené v § 3 až 17, poskytované
a) smluvními poskytovateli lůžkové péče, včetně poskytovatelů zvláštní lůžkové péče podle § 22a zákona,
b) smluvními poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a smluvními poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
c) smluvními poskytovateli specializované ambulantní péče, včetně poskytovatelů hemodialyzační zdravotní péče a ortoptické zdravotní péče,
d) smluvními poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen „seznam výkonů”),
e) smluvními poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubního lékařství,
f) smluvními poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 812 až 819, 820, 822 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenovaná odbornost”),
g) smluvními poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů,
h) smluvními poskytovateli ambulantní péče v odbornosti 902 a 917 podle seznamu výkonů,
i) smluvními poskytovateli zdravotnické záchranné služby, smluvními poskytovateli zdravotnické dopravní služby, smluvními poskytovateli lékařské pohotovostní služby a smluvními poskytovateli pohotovostní služby v oboru zubní lékařství,
j) smluvními poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravovnami,
k) v rámci neodkladné péče u nesmluvních poskytovatelů zdravotních služeb.
§ 2
(1) Referenčním obdobím se rozumí pro účely příloh č. 1, 3 až 8 k této vyhlášce rok 2011.
(2) Hodnoceným obdobím se rozumí pro účely příloh č. 1, 3 až 8 k této vyhlášce rok 2013.
(3) Unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny ošetřený poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel”) v dané odbornosti v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jednou, s tím, že není rozhodné, zda se
Nahrávám...
Nahrávám...