dnes je 24.5.2024

Input:

441/2003 Sb., Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 441/2003 Sb., Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 3. prosince 2003
o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o ochranných známkách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
221/2006 Sb.
(k 26.5.2006)
ruší v § 8 odst. 4 až 7 a v § 18 odst. 4, v § 51 odst. 2 nahrazuje slova
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 17 odst. 1 a § 53
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
vkládá § 18a; mění § 44
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
v části první vkládá novou hlavu XIII
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Ochranné známky
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Pojem ochranné známky
§ 1
Označení, která mohou tvořit ochrannou známku
Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.
§ 2
Na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou
a) zapsány v rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík”) vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad”) (dále jen „národní ochranné známky”),
b) s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek nebo Protokolu k Madridské dohodě1) (dále jen „mezinárodní ochranné známky”),
c) zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) podle nařízení Rady Evropských společenství o ochranné známce Společenství2) (dále jen „nařízení Rady”) (dále jen „ochranné známky Společenství”),
d) na území České republiky všeobecně známé (dále jen „všeobecně známé známky”) ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská úmluva”)3) a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví.4)
§ 3
Starší ochrannou známkou se s přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti (§ 20) pro účely tohoto zákona rozumí
a) zapsaná, má-li dřívější datum podání,
1. národní ochranná známka,
2. mezinárodní ochranná známka,
3. ochranná známka Společenství;
b) ochranná známka Společenství, k níž je ve smyslu čl. 34 nařízení Rady2) uplatněn nárok na vstup do práv ze starší ochranné známky uvedené v písmenu a) bodech 1 a 2, i když se vlastník této starší známky vzdal nebo známka zanikla;
c) přihlášená ochranná známka podle písmen a) a b), pokud bude zapsána;
d) všeobecně známá známka, jejíž ochrana vznikla před datem podání přihlášky pozdější ochranné známky a k tomuto datu dosud trvá.
Důvody pro odmítnutí ochrany
§ 4
Do rejstříku se nezapíše označení,
a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1,
b) které nemá rozlišovací způsobilost,
c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji,
Nahrávám...
Nahrávám...