dnes je 24.5.2024

Input:

365/1999 Sb., Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody

č. 365/1999 Sb., Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
[zrušeno č. 361/2017 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. prosince 1999
o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
Vláda nařizuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:
§ 1
Pracovní odměna odsouzeného
(1) Pracovní odměna odsouzeného zařazeného do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „odměna”) je souhrnem základní složky odměny, odměny za práci přesčas, příplatků a ohodnocení pracovního výkonu podle tohoto nařízení.
(2) Výši odměny stanoví odsouzenému věznice.
(3) Odměna je splatná pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci. Plátcem odměny je věznice.
§ 2
Základní složka odměny
(1) Pokud není dále stanoveno jinak, přísluší odsouzenému podle druhu jím vykonávané práce základní složka odměny
a) v I. skupině, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon není potřebná odborná kvalifikace,
b) ve II. skupině, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné vyučení v oboru nebo jiná odborná kvalifikace,
c) ve III. skupině, jedná-li se o samostatný výkon zvláště náročných a specializovaných prací vyžadujících zpravidla vyšší než úplné střední vzdělání nebo vyšší než úplné střední odborné vzdělání.
(2) Výše základní složky odměny činí
a) v I. skupině částku rovnající se výši sazby 1. tarifního stupně minimálních mzdových tarifů stanovené zvláštním právním předpisem,1)
b) ve II. skupině částku o polovinu vyšší než v I. skupině,
c) ve III. skupině částku ve výši dvojnásobku základní složky odměny v I. skupině.
(3) Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 42,5 hodiny se výše základní složky odměny uvedená v odstavci 2 úměrně upraví podle délky týdenní pracovní doby.
(4) Odsouzenému, který neodpracuje v měsíci všechny pracovní směny, přísluší základní složka odměny ve výši odpovídající odpracované době.
(5) Odsouzenému zařazenému do práce v rámci vlastní výroby nebo podnikatelské činnosti věznice nebo na základě smlouvy mezi věznicí a jiným subjektem vykonávajícím podnikatelskou činnost může věznice přiznat základní složku odměny vyšší, než by mu jinak příslušela podle odstavce 2. Pokud odsouzený vykonává práci, pro kterou jsou stanoveny normy spotřeby práce, může mu věznice přiznat základní složku odměny v závislosti na míře plnění těchto norem; výše takto přiznané základní složky odměny nesmí být nižší než výše základní složky odměny, která by odsouzenému jinak příslušela podle odstavce 2.
(6) Odvede-li odsouzený zaviněně vadnou práci nebo vadnou prací zmetek (vadný výrobek), nepřísluší mu za tuto práci odměna. Lze-li vadnou práci napravit nebo vadný výrobek opravit a provede-li odsouzený opravu sám, přísluší mu odměna za práci nebo odměna za práci na tomto výrobku, nikoliv však odměna za provedení opravy. Jestliže odsouzený vadnou práci nebo vadný výrobek nezavinil, přísluší mu odměna jako za práci bezvadnou.
§ 3
Odměna za práci přesčas
Za každou
Nahrávám...
Nahrávám...