dnes je 18.7.2024

Input:

448/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 448/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2013
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Lovoš (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Lhotka nad Labem a Oparno. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a)  přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy suťových lesů, teplomilných a acidofilních doubrav, hercynských dubohabřin a acidofilních a květnatých bučin,
b)  společenstva širokolistých stepních trávníků,
c)  štěrbinová vegetace skal a drolin a
d)  populace druhu živočicha přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria), včetně jeho biotopu.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)  povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2) , nebo
b)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
Ministr:
Mgr. Podivínský v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 448/2013 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Lovoš
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní rezervace Lovoš
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
192-3349
764860,01
990496,14
1
192-3318
764865,74
990506,85
2
192-3210
764886,21
990501,43
3
192-3158
764895,62
990499,79
4
192-2825
764943,22
990494,54
5
192-2669
764973,79
990487,95
6
192-2588
764990,21
990487,15
7
192-2594
764989,17
990492,02
8
192-2621
764983,96
990516,52
9
192-2662
764974,70
990545,30
10
192-2686
764968,86
990550,25
11
192-2702
764965,06
990553,81
12
192-2665
764974,24
990574,56
13
192-2660
764975,41
990579,32
14
192-2685
764968,94
990624,82
15
192-2720
764962,05
990657,91
16
192-2768
764952,32
990692,56
17
192-2716
764962,57
990695,51
18
192-2757
764954,16
990717,56
19
192-2849
764939,62
990734,65
20
192-3007
764917,62
990758,09
21
192-2811
764945,51
990770,64
22
192-2940
764927,60
990826,88
23
192-3017
764915,67
990837,67
24
192-3135
764898,31
990844,84
25
192-3332
764863,06
990859,12
26
192-3344
764860,77
990860,12
27
Nahrávám...
Nahrávám...