dnes je 18.7.2024

Input:

441/2013 Sb., Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 441/2013 Sb., Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2013
k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
199/2014 Sb.
(k 1.10.2014)
mění, celkem 36 novelizačních bodů
345/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 27 novelizačních bodů
53/2016 Sb.
(k 12.2.2016)
mění v příloze č. 2 tabulku č. 1
443/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
457/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění, celkem 33 novelizačních bodů
188/2019 Sb.
(k 1.8.2019)
mění § 6, § 7, § 9, § 21, § 29a, § 42, § 45, § 53 a přílohy č. 2, 21, 24, 25, 26, 27, 33 a 41
488/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění, celkem 26 novelizačních bodů
424/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 1c, § 9, § 45, § 47 a přílohy č. 2, 22a, 24, 25, 26, 27 a 41
337/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 39b odst. 1 a přílohy
434/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění přílohy
Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., stanoví:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot a služeb.
ČÁST DRUHÁ
OBVYKLÁ CENA A TRŽNÍ HODNOTA
§ 1a
Určení obvyklé ceny
(1)  Obvyklá cena se určuje porovnáním sjednaných cen stejných, popřípadě obdobných předmětů ocenění v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do porovnání se nezahrnují ceny sjednané za vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího a kupujícího ani vlivu zvláštní obliby.
(2)  Postup určení obvyklé ceny zahrnuje
a)  výběr údajů do souboru pro porovnání s předmětem ocenění nejméně od 3 obdobných předmětů na základě kritérií podle druhu předmětu ocenění a jeho zvláštností ke dni ocenění,
b)  srovnávací analýzu údajů z vybraného souboru obdobných předmětů ocenění s údaji o oceňovaném předmětu ocenění,
c)  určení základní jednotky pro porovnání a parametrů s významným podílem na výši ceny, určení rozdílů parametrů mezi oceňovanými předměty ocenění a obdobnými předměty ocenění,
d)  úpravu sjednaných cen v návaznosti na odlišnost obdobných předmětů ocenění od předmětů oceňovaných jejich korekcí, přičemž odchylka způsobená korekcí musí být řádně odůvodněna,
e)  výběr, odůvodnění a provedení analýzy s vyhodnocením souboru upravených cen včetně zdůvodněného případného vyloučení odlehlých údajů a
f)  určení obvyklé ceny, která vychází z vyhodnocení souboru upravených cen.
(3)  Údaje použité pro určení obvyklé ceny musí být kontrolovatelné a postup jejich zpracování musí být z ocenění zřejmý a doložený.
(4)  Nemožnost určení obvyklé ceny podle odstavců 1 a 2 je nutné doložit, zejména uvést postupy, které byly pro zjištění realizovaných cen obdobných předmětů ocenění provedeny, a jejich výsledky.
§ 1b
Určení tržní hodnoty
(1)  Tržní hodnotou předmětu ocenění je odhadovaná částka, která se určuje zpravidla na základě výběru z více způsobů oceňování, a to zejména způsobu porovnávacího, výnosového nebo nákladového. Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění se zohledňují tržní rizika a předpokládaný vývoj na dílčím či místním trhu, na kterém by byl obchodován.
(2)  Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění, s výjimkou služeb, se přihlíží k možnosti jeho nejvyššího a nejlepšího využití, které je ke dni ocenění možné, fyzicky dosažitelné, právně přípustné a ekonomicky proveditelné.
(3)  Údaje použité pro určení tržní hodnoty musí být kontrolovatelné a postup jejich zpracování, včetně použití jednotlivých způsobů oceňování, musí být z ocenění zřejmý a doložený.
§ 1c
(1)  Spolu s určením obvyklé ceny nemovité věci nebo její tržní hodnoty se určí i cena zjištěná.
(2)  Odstavec 1 se nepoužije v případě ocenění předmětu zajištění pro účely související s činností banky,
Nahrávám...
Nahrávám...