dnes je 18.7.2024

Input:

433/2012 Sb., Vyhláška o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality

č. 433/2012 Sb., Vyhláška o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality
VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2012
o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., k provedení § 33 odst. 4 písm. e) zákona o poštovních službách:
§ 1
Obsah a forma uveřejnění informací
Obsah a forma uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb, které je držitel poštovní licence povinen každoročně uveřejňovat podle § 33 odst. 4 písm. e) zákona o poštovních službách, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Způsob uveřejnění informací
Držitel poštovní licence uveřejní informace podle § 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách, a to tak, aby byly dostupné jednoduchým způsobem.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
 
Předseda Rady:
PhDr. Dvořák, CSc., v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 433/2012 Sb.
Informace o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení parametrů kvality za rok ....
 
1. Přehled obslužných míst
Ukazatel
Počet
Vlastní provozovny s plným rozsahem základních služeb
 
Provozovny zajišťované smluvním partnerem s plným rozsahem základních služeb
 
Vlastní provozovny s omezeným rozsahem základních služeb
 
Provozovny zajišťované smluvním partnerem s omezeným rozsahem základních služeb
 
Mobilní obslužná místa
 
Jiný vhodný způsob zajištění základních služeb - uveďte konkrétní způsob
 
Poštovní schránky
 
 
2. Výjimečné případy, kdy nebylo zajištěno dodání na adresu každé fyzické a právnické osoby
Ukazatel
Počet
Místa, kde nebylo zajištěno dodání na adresu každé fyzické a právnické osoby podle § 16 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky podle § 3 odst. 3 zákona o poštovních službách
 
z toho místa, kde bylo dodávání zajištěno prostřednictvím dodávací schrány
 
 
3. Počet poskytnutých základních služeb
Ukazatel
Počet v tisících ks
Počet dodaných poštovních zásilek do 2 kg
 
Počet dodaných poštovních balíků do 10 kg
 
Počet dodaných doporučených zásilek
 
Počet dodaných cenných zásilek
 
Počet dodaných poštovních zásilek pro nevidomé osoby
 
Počet dodání peněžní částky poštovním poukazem hotovost - hotovost
 
Počet dodání peněžní částky poštovním poukazem hotovost - účet
 
Počet dodání peněžní částky poštovním poukazem účet -hotovost
 
 
4. Výsledek měření přepravních dob podle § 22 vyhlášky podle § 3 odst. 3 zákona o poštovních službách
Ukazatel
Hodnota
Výsledek v %
Dodání v D+1
92%
 
Zpožděné zásilky - dodání v D+2 a více
 
 
5. Přehled námitek podle § 33 odst. 4 písm. c) zákona o poštovních službách (reklamace a jiná podání zákazníků)
Ukazatel
Počet
Vyřízené reklamace dodání poštovní zásilky (vyjma reklamací na dodejky)
 
z toho odůvodněné reklamace
 
Nahrávám...
Nahrávám...