dnes je 26.5.2024

Input:

370/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

č. 370/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a podle § 20 odst. 6, a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb., vyhlášky č. 472/2013 Sb. a vyhlášky č. 300/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene b) slovo „a” zrušuje.
2. V § 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu; rozsah jednotlivých částí Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu a jejich vzory stanoví příloha č. 3b k této vyhlášce, a”.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
3. V § 3 odst. 7 se na konci textu písmene p) slovo „a” nahrazuje čárkou.
4. V § 5 odst. 7 úvodní části ustanovení a v § 5 odst. 7 písm. a) se číslo „4” nahrazuje číslem „5” a číslo „5” se nahrazuje číslem „6”.
5. V § 5 odst. 7 písm. b) se číslo „4” nahrazuje číslem „5”, slova „odstavce 5” se nahrazují slovy „odstavce 6” a slova „§ 5 odst. 1” se nahrazují slovy „odstavce 1”.
6. V § 5 odst. 8 se slova „odstavce 4” nahrazují slovy „odstavce 5” a číslo „5” se nahrazuje číslem „6”.
7. V § 5 odst. 9 se číslo „5” nahrazuje číslem „6”, číslo „6” se nahrazuje číslem „7” a číslo „7” se nahrazuje číslem „8”.
8. V § 11 se slova „§ 31 až 35” nahrazují slovy „§ 31, 32, 33, 33a, 34 a 35”.
9. V § 15 odstavec 4 zní:
„(4) Správce centrálního systému účetních informací státu zruší heslo, šifrovací klíč a další technické údaje zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby, která
a) do půl roku od obdržení hesla, šifrovacího klíče a dalších technických údajů nedokončí proces registrace
Nahrávám...
Nahrávám...