dnes je 13.7.2024

Input:

301/2000 Sb., Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 301/2000 Sb., Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 2. srpna 2000
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
ÚZ 52/2003 Sb.
 
 
165/2004 Sb.
(k 16.4.2004)
mění, 19 novelizačních bodů
422/2004 Sb.
(k 1.9.2004)
nové znění § 14, v § 17 vkládá odst. 1
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 23 a § 56, nová přechodná ustanovení
21/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
v § 9 odst. 2 vkládá slova
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 12 novelizačních bodů
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 16 odst. 4 nahrazuje slova
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
mění § 17, § 22, § 24, § 29, § 30, § 52, § 62 a § 87
239/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 49 novelizačních bodů
ÚZ 380/2008 Sb.
 
 
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 9 odst. 6
190/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 8 a 87 odst. 2; vkládá nový § 8a
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 25 odst. 4, § 33 odst. 2 a § 84
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 14 odst. 3 písm. b), § 15 odst. 1, § 17 odst. 1, § 18 odst. 3, § 72 odst. 5
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 33, § 34, § 59, § 70, § 81a, § 84; vkládá nové §§ 84a až 84e
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 25, § 45; vkládá nový § 73a; nové přechodné ustanovení
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 25 odst. 3
312/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění; nové přechodné ustanovení
312/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 24 odst. 1
ÚZ 371/2013 Sb.
 
 
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 35 odst. 2
15/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2, § 62 odst. 1, § 72 odst. 3
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
vkládá v části první novou hlavu III
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění § 72 odst. 6
279/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
mění § 25, § 25b, § 36, § 45, § 46, § 57, § 87, § 96
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 84 a ruší § 84a, 84b, 84d a 84e
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 84d
270/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 69 a § 69a
414/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
414/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 6 odst. 2 a § 96 - dosud neuvedeno
414/2023 Sb.
(k 1.1.2027)
mění, viz čl. I bodů 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 16 až 18, 21, 23 až 25, 70, 77, 82, 87 až 89, 91, 92, 101, 104 až 114, 117, 118, 121, 122, 124, 174, 176, 177, 180, 181, 184 a 188 novely - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ
HLAVA I
MATRIKA
Díl 1
Obecná ustanovení
§ 1
(1)  Matrika je státní evidence
a)  narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství”) a úmrtí fyzických osob na území České republiky,
b)  narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky (dále jen „občan”), a
c)  uzavření manželství, k nimž došlo v cizině, byl-li život snoubence přímo ohrožen15) a nejde-li o občany.
(2)  Matrika se dělí na
a)  matriku narození, pro kterou se vede kniha narození,
b)  matriku manželství, pro kterou se vede kniha manželství,
c)  matriku partnerství, pro kterou se vede kniha partnerství, a
d)  matriku úmrtí, pro kterou se vede kniha úmrtí.
(3)  Kniha narození, kniha manželství, kniha partnerství a kniha úmrtí (dále jen „matriční kniha”) je vytvořena z předem svázaných tiskopisů.
(4)  Součástí matriční knihy je abecední jmenný rejstřík (dále jen „rejstřík”) provedených zápisů narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí fyzických osob (dále jen „matriční událost”).
§ 1a
(zrušen zák. č. 414/2023 Sb. k 1.1.2024)
Působnost na úseku matrik
§ 2
(1)  Působnost na úseku matrik a další činnosti stanovené tímto zákonem vykonávají
a)  matriční úřady, kterými jsou obecní úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady1) , které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo”) prováděcím právním předpisem,
b)  obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen „úřad s rozšířenou působností”),
c)  krajské úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst (dále jen „krajský úřad”),
d)  ministerstvo a
e)  zastupitelské úřady České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.
(2)  Určení matričního úřadu nebo jeho zrušení, popřípadě změnu správního obvodu matričního úřadu lze provést pouze k počátku kalendářního roku, nedojde-li ke změnám v územním členění státu k jinému datu.
(3)  Dojde-li k určení matričního úřadu nebo k jeho zrušení, popřípadě ke změně správního obvodu matričního úřadu, rozhodne ministerstvo, který matriční úřad převezme matriční knihy.
§ 3
Matriční úřad
(1)  Matriční úřad vede
a)  matriční knihy,
b)  sbírky listin v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
(2)  Matriční úřad vede matriční knihy a sbírky listin pro
a)  obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu vymezeného prováděcím právním předpisem [§ 2 odst. 1 písm. a)],
b)  území vojenského újezdu.
(3)  V hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň vede matriční úřad matriční knihy a sbírky listin pro městskou část nebo městský obvod, v němž má sídlo, a pro další městské
Nahrávám...
Nahrávám...