dnes je 18.7.2024

Input:

291/2015 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

č. 291/2015 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2015
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 151/2011 Sb. a zákona č. 223/2013 Sb., (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví”) k provedení § 35 odst. 2 a § 36 zákona o ochraně veřejného zdraví, podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., k provedení § 6 odst. 2 a § 7 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření (dále jen „nejvyšší přípustné hodnoty”) ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7•1015 Hz pro zaměstnance a fyzické osoby v komunálním prostředí, způsob jeho zjišťování, hodnocení expozice, minimální rozsah informací o ochraně zdraví při práci a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,
b)  podmínky technické dokumentace laserů, zabezpečení jejich provozování a chodu,
c)  označení míst, ve kterých nelze vyloučit expozici zaměstnance a fyzické osoby v komunálním prostředí překračující nejvyšší přípust né hodnoty ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7•1015 Hz, výstrahou.
§ 2
Výjimky z předmětu úpravy
(1)  Toto nařízení se nevztahuje na pacienty, kteří jsou při poskytování zdravotní služby exponováni neionizujícímu záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7•1015 Hz.
(2)  Toto nařízení se nevztahuje na spotřebitele, kteří jsou vědomě a dobrovolně exponováni neionizujícímu záření překračujícímu nejvyšší přípustné hodnoty ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7•1015 Hz při používání speciálních přístrojů k péči o tělo.
(3)  Toto nařízení se nevztahuje na riziko spojené s dlouhodobým tepelným stresem organizmu spojeným s expozicí nekoherentnímu infračervenému záření ve frekvenční oblasti od 3•1011 Hz do 1014 Hz a na riziko spojené s dotykem vodičů pod napětím, které převyšuje bezpečné dotykové napětí.
§ 3
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)  neionizujícím zářením statická elektrická a magnetická a časově proměnná elektrická, magnetická a elektromagnetická pole a elektromagnetická záření z umělých zdrojů s frekvencemi od 0 Hz do 1,7•1015 Hz,
b)  optickým zářením elektromagnetické záření z umělých zdrojů ve frekvenční oblasti od 3•1011 Hz do 1,7•1015 Hz odpovídající vlnovým délkám od 180 nm do 1 mm,
c)  koherentním zářením optické záření, které vzniká stimulovanou emisí, kde je jednoznačně definována jeho fáze a frekvence; záření
Nahrávám...
Nahrávám...