dnes je 13.7.2024

Input:

243/2014 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, ve znění účinném k 1.2.2016

č. 243/2014 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, ve znění účinném k 1.2.2016
VYHLÁŠKA
ze dne 7. listopadu 2014
o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
21/2016 Sb.
(k 1.2.2016)
mění § 1 odst. 2
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Dlouhopolsko (dále jen „národní přírodní památka”).
(2)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje v katastrálním území Dlouhopolsko a Kněžičky. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou
a)  lesní porosty tvořené společenstvy bazifilních teplomilných doubrav,
b)  trvalé travní porosty tvořené společenstvy slatinných luk s pěchavou slatinnou, bezkolencových luk a ostřicových porostů,
c)  vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů pěchava slatinná (Sesleria uliginosa), hvozdík pyšný (Dianthus superbus) a vstavač bahenní (Orchis palustris), včetně jejich biotopů, a
d)  vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů roháč obecný (Lucanus cervus) a vrkoč útlý (Vertigo angustior), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a)  povolovat anebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b)  povolovat nebo provádět stavby nebo povolovat anebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c)  povolovat anebo provádět geologické práce spojené se zásahem do pozemku,
d)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
e)  ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
f)  vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
g)  narušovat půdní povrch s využitím strojní mechanizace,
h)  hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky, nebo
i)  vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy; souhlas se nevyžaduje pro vysazování nebo výsev stanovištně původních listnatých dřevin při obnově lesa.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 243/2014 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Dlouhopolsko
Geometrický obrazec -
Nahrávám...
Nahrávám...