dnes je 18.7.2024

Input:

23/2007 Sb., Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky

č. 23/2007 Sb., Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky
VYHLÁŠKA
ze dne 31. ledna 2007
o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví podrobnější vymezení vodních děl spojených se zemí pevným základem, evidovaných v katastru nemovitostí České republiky, kterými jsou přehrady, hráze, jezy, stavby k plavebním účelům zřízené v korytech vodních toků nebo na jejich březích, stavby k využití vodní energie a stavby odkališť.
Podrobnosti vymezení vodních děl pro účely evidence v katastru nemovitostí České republiky
§ 2
V katastru nemovitostí České republiky se eviduje
a)  přehrada jako stavba přehrazující vodní tok nebo údolí, tvořená přehradní hrází, včetně funkčních zařízení, která slouží k trvalému vzdouvání a akumulaci povrchových vod ve vodní nádrži za účelem řízení odtoku povrchových vod,
b)  hráz jako stavba, včetně funkčních zařízení, která
1.  přehrazuje vodní tok nebo údolí a která slouží k trvalému nebo občasnému vzdouvání nebo akumulaci povrchových vod,
2.  slouží na ochranu před povodněmi, popřípadě ke zvětšení kapacity koryta vodního toku, nebo
3.  slouží k ohrázování vodních nádrží,
c)  jez jako stavba přehrazující vodní tok, případně údolí, včetně funkčních zařízení, která slouží především ke vzdouvání povrchové vody ve zdrži,
d)  stavba k plavebním účelům zřízená v korytě vodního toku nebo na jeho březích jako stavba, která souvisí s plavbou1) , včetně funkčních zařízení, například plavební komora, lodní zdvihadlo, úsporná komora, plavební most, plavební tunel, lodní propust, uzavírací objekt na plavebních kanálech, plavební kanál včetně rejd nebo vodní část přístavů včetně bazénu, nábřežních zdí a velínu pro řízení plavebního provozu,
e)  stavba k využití vodní energie jako stavba průtočné, akumulační nebo přečerpávací vodní elektrárny, včetně funkčních zařízení a souvisejících objektů jako vtokového objektu, přivaděče, odpadního kanálu a vyrovnávací komory, v případě přečerpávací vodní elektrárny navíc včetně hráze horní nádrže a umělé nádrže,
f)  stavba odkaliště jako stavba především hrázového systému včetně základní, zvyšovací a
Nahrávám...
Nahrávám...