dnes je 21.6.2024

Input:

200/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 200/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Holičky u Staré Hlíny, Stříbřec, Majdalena a Hamr. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a)  přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy podmáčených olšin, měkkých a tvrdých luhů a jedlových a borových doubrav,
b)  mokřady tvořené především společenstvy vodní a mokřadní vegetace poříčních slepých ramen a tůní, pobřežních rákosin a vysokých ostřic,
c)  populace vzácných a ohrožených druhů živočichů klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia), páchníka hnědého (Osmoderma eremita), tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo), piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) a kuňky obecné (Bombina bombina), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)  provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b)  provádět pastvu hospodářských zvířat,
c)  provádět těžební práce v lesích v období od 1. března do 31. července každého roku,
d)  nově označovat místa a trasy určené pro plavbu na plavidlech, nebo
e)  plavit se na plavidlech mimo stávající místa a trasy.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.
 
Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 200/2013 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka
Geometrický obrazec č. 1 — hranice Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
1
728777,17
1168625,49
1
2
728774,66
1168625,69
2
3
728789,54
1168663,74
3
4
728817,46
1168700,62
4
5
728800,41
1168732,22
5
6
728785,84
1168765,34
6
7
728769,91
1168805,05
7
8
728776,34
1168834,80
8
9
728807,14
1168860,50
9
134003880001
728822,78
1168880,91
10
134003880002
728835,14
1168890,10
11
134003880003
728857,36
1168958,36
12
134003880004
728855,77
1168969,08
13
134003880005
728832,36
1169011,54
14
Nahrávám...
Nahrávám...