dnes je 24.5.2024

Input:

15/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů

č. 15/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 20. prosince 2011,
kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky
(zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění zákona č. 171/2006 Sb., zákona č. 228/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 31/2008 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 112/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se za slova „na zvláštních účtech” vkládají slova „ , které jsou podřízeny souhrnnému účtu”.
2. V § 5 odst. 3 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
„c) v souladu s rozhodnutím vlády
1. k plnění závazků podniků určených k privatizaci, zejména závazků z úvěrů zajištěných zástavním právem,
2. k financování výdajů na činnost státních podniků, jejichž část byla zprivatizována a které je nezbytně nutné zachovat, zejména z důvodů nedořešených nároků oprávněných osob podle zvláštních právních předpisů,
3. k úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku,
4. k úhradě nákladů a podpoře investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území a k úhradě nákladů spojených se záchranou klenotů naší národní identity a architektonického dědictví České republiky,
5. k převodu do státního rozpočtu v případě, kdy rozpočtované příjmy pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů z penále a pokut připadajících na důchodové pojištění spolu s částkou z výnosu daně z přidané hodnoty započítávanou pro případný převod ze státního rozpočtu do státních finančních aktiv na účet rezervy pro důchodovou reformu5budou nižší než rozpočtované výdaje na dávky důchodového pojištění včetně výdajů
Nahrávám...
Nahrávám...