dnes je 24.5.2024

Input:

72/2015 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

č. 72/2015 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) bližší podmínky poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (dále jen „méně příznivé oblasti”).
§ 2
Vymezení a další členění méně příznivých oblastí
(1) Vymezeny jsou
a) horské méně příznivé oblasti, které se dále člení na
1. typ H1,
2. typ H2,
3. typ H3,
4. typ H4, nebo
5. typ H5,
b) ostatní méně příznivé oblasti, které se dále člení na
1. typ OA, nebo
2. typ OB a
c) specifické méně příznivé oblasti typu S.
(2) Katastrální území, která spadají do méně příznivých oblastí podle odstavce 1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 3
Žadatel o poskytnutí platby
(1) O poskytnutí platby pro méně příznivé oblasti (dále jen „platba”) může požádat fyzická nebo právnická osoba, která
a) je aktivním zemědělcem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky2) a splňuje podmínky uvedené v § 4,
b) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a
c) zemědělsky obhospodařuje v méně příznivých oblastech podle § 2 nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy”), na kterou lze platbu podle § 6 odst. 3 poskytnout.
(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. a) a c).
(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen „žadatel”) doručí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”) žádost o poskytnutí platby do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti3) .
§ 4
Aktivní zemědělec
(1) Částka přímých plateb za předchozí kalendářní rok podle čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 činí 5 000 EUR.
(2) Seznam nezemědělských činností podle čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) V případě, že se žadatele o poskytnutí platby podle § 3 týkají podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2, současně s žádostí o poskytnutí platby
a) uvede na formuláři vydaném Fondem celkové příjmy nebo
Nahrávám...
Nahrávám...