dnes je 18.7.2024

Input:

51/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 51/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2016,
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. I
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 311/2013 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
2. V § 4 odst. 1 se slova „jménem státu” nahrazují slovy „za stát”.
3. V § 7 odst. 1 se slova „Jménem státu činí právní úkony” nahrazují slovy „Za stát právně jedná”, slova „tyto právní úkony týkají” se nahrazují slovy „toto právní jednání týká” a slova „činit právní úkony jménem státu” se nahrazují slovy „právně jednat za stát”.
4. V § 7 odst. 2 se slova „určité právní úkony” nahrazují slovy „určité právní jednání”, slovo „jednáním” se zrušuje a slova „jménem státu činit právní úkony” se nahrazují slovy „za stát právně jednat”.
5. V § 8 odst. 2 se slova „a jiné hodnoty” zrušují.
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
6. V § 9 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; tím není dotčen postup podle ustanovení § 19a, § 19b odst. 1 a 3 a § 55b”.
7. V § 11 odst. 1 písm. e) se slovo „náleží” nahrazuje slovy „ , s návykovými látkami a prekursory88včetně zařízení k jejich výrobě, s přípravky obsahujícími návykové látky a s jinými nebezpečnými látkami89přísluší”.
Poznámky pod čarou č. 88 a 89 znějí:


88 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
89 § 38 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.”.
8. V § 11 odst. 2 větě první se za slova „Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových” vkládají slova „(dále jen „Úřad”)” a ve větě druhé a větě třetí se slova „pro zastupování státu ve věcech majetkových” zrušují.
9. V § 12 odst. 1 se slovo „podpisy” nahrazuje slovy „projevy vůle”, slovo „listině” se nahrazuje
Nahrávám...
Nahrávám...