dnes je 18.7.2024

Input:

456/2011 Sb., Zákon o Finanční správě České republiky, ve znění účinném k 1.1.2025

č. 456/2011 Sb., Zákon o Finanční správě České republiky, ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
ze dne 23. prosince 2011
o Finanční správě České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
vkládá nový § 13a
458/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ve znění zák. č. 399/2012 Sb.; mění § 18 odst. 1
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 2, § 10 odst. 2, § 11, § 12 odst. 2, § 13 odst. 1, § 19, § 20; vkládá nový § 12a; nová přechodná ustanovení
164/2013 Sb.
(k 21.6.2013)
mění § 4, § 7 a § 10
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 11 odst. 2 písm. e) a f)
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 11, § 14; nová přechodná ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 3, § 6 odst. 2, § 9 odst. 2, § 14, § 15, § 16 a § 17
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 13a; nové přechodné ustanovení
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 13a odst. 1
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
ruší v § 10 odst. 1 písm. e) a v § 11 odst. 2 písm. h)
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 1, § 8, § 10, § 12, § 13, § 14 a § 18; vkládá § 13b a § 16a; nové přechodné ustanovení
14/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 18 odst. 1
80/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění § 3, § 6, § 9, § 11, § 16, § 16a; vkládá § 14a, § 18a; nové přechodné ustanovení
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění nadpis části čtvrté a vkládá § 17a
283/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá § 13c a mění § 15
386/2020 Sb.
(k 26.9.2020)
mění § 11 odst. 8; nové přechodné ustanovení
251/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 4 odst. 3 písm. c) a § 10 odst. 3 písm. a)
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 18 odst. 1
373/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 3, § 12a a vkládá § 13d
458/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 18a; nové přechodné ustanovení
427/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 18 odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Orgány Finanční správy České republiky
(1)  Finanční správa České republiky je soustavou správních orgánů pro výkon správy daní.
(2)  Jako orgány Finanční správy České republiky (dále jen „orgány finanční správy”) se zřizují Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu.
(3)  Generální finanční ředitelství je podřízeno Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo”). Odvolací finanční ředitelství je podřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství. Finanční úřady jsou podřízeny Odvolacímu finančnímu ředitelství.
(4)  Generální finanční ředitelství je účetní jednotkou. Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního finančního ředitelství.
(5)  Příjmy a výdaje Generálního finančního ředitelství jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.
(6)  Pro účely zákona o státní službě je Generální finanční ředitelství bezprostředně nadřízeným služebním úřadem Odvolacího finančního ředitelství a finančních úřadů.
HLAVA II
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
§ 2
Územní působnost a sídlo
(1)  Generální finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky.
(2)  Sídlem Generálního finančního ředitelství je hlavní město Praha.
§ 3
Generální ředitel
(1)  Generální finanční ředitelství řídí generální ředitel. Generálního ředitele zastupuje zástupce generálního ředitele.
(2)  Výběr, jmenování a odvolání generálního ředitele a určení jeho zástupce se řídí zákonem o státní službě.
(3)  Zástupcem generálního ředitele může být určen pouze státní zaměstnanec, který splňuje předpoklad vzdělání stanovený pro služební místo generálního ředitele a předpoklad praxe požadované v posledním kole výběrového řízení na vedoucího služebního úřadu podle zákona o státní službě.
(4)  S funkcí generálního ředitele a jeho zástupce je neslučitelné členství v politické straně nebo politickém hnutí.
(5)  Generální ředitel kromě služebních předpisů, k jejichž vydání je příslušný podle zákona o státní službě, vydává
a)  organizační řád Finanční správy České republiky a
b)  služební předpisy, které zavazují státní zaměstnance v orgánech finanční správy, zaměstnance v pracovním poměru vykonávající v orgánech finanční správy činnosti, které zahrnuje státní služba podle zákona o státní službě, a osoby ve služebním poměru podle jiného zákona zařazené k výkonu služby v orgánech finanční správy, je-li pro více orgánů finanční správy nezbytná jednotná úprava organizačních věcí státní služby.
§ 4
Věcná působnost
(1)  Generální finanční ředitelství
a)  vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu finančnímu ředitelství,
b)  provádí řízení o správních deliktech,
c)  vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě
Nahrávám...
Nahrávám...