dnes je 13.7.2024

Input:

387/2012 Sb., Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 387/2012 Sb., Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny, ve znění účinném k 1.1.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 13. listopadu 2012
o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
591/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 1, § 2 a přílohy č. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:
§ 1
Žádosti
(1)  Žádost o udělení autorizace podává žadatel Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”), a to pro každou výrobnu elektřiny samostatně. Vzor žádosti o udělení autorizace je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Změny údajů podle § 30c odst. 2 energetického zákona a konkrétní hodnoty údajů podle § 30c odst. 4 energetického zákona oznamuje držitel autorizace ministerstvu. Vzor oznámení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3)  Žádost o zrušení autorizace podává držitel autorizace ministerstvu. Vzor žádosti o zrušení autorizace je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Posuzování žádostí
Při posuzování žádostí o udělení autorizace ministerstvo ověřuje
a)  soulad předpokládané výrobny elektřiny se státní energetickou koncepcí, zejména s ohledem na požadovanou skladbu výroben elektřiny podle velikosti instalovaného výkonu výrobny elektřiny, druh výrobny elektřiny a napěťovou úroveň připojení výrobny elektřiny,
b)  použité primární zdroje energie, s ohledem na státní energetickou koncepci a surovinovou politiku státu, požadovanou skladbu výroben elektřiny podle jednotlivých zdrojů primární energie, podíl roční výroby elektřiny z domácích primárních zdrojů energie,
c)  soulad předpokládané výrobny elektřiny s integrovaným vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu České republiky, s ohledem na podíl dosažené a předpokládané výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie, celkový předpokládaný instalovaný výkon výroben elektřiny a celkovou předpokládanou výrobu elektřiny z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů,
d)  soulad předpokládané výrobny elektřiny s plánem rozvoje elektroenergetických a plynárenských sítí, s ohledem na přenosové schopnosti elektrizační a plynárenské soustavy, časový soulad rozvoje sítí a předpokládaného termínu uvedení výrobny elektřiny do provozu,
e)  umístění předpokládané výrobny elektřiny a jeho soulad s územně plánovací dokumentací, soulad s požadavky na připojení výrobny elektřiny a rozsah vyvolaných úprav elektrizační soustavy a
Nahrávám...
Nahrávám...