dnes je 26.5.2024

Input:

373/2001 Sb., Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění účinném k 1.1.2005

č. 373/2001 Sb., Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění účinném k 1.1.2005
[zrušeno č. 541/2005 Sb.]
VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu
ze dne 16. října 2001,
kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
12/2003 Sb.
(k 1.2.2003)
mění 61 novelizačních bodů, doplňuje též přílohy č. 1 až 4
459/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění 92 novelizačních bodů, též ruší přílohy 3 a 4
459/2003 Sb.
(k 1.7.2004)
mění, nabývají účinnosti ustanovení § 9 odst. 10 písm. b), § 11 odst. 4 a § 17 odst. 11 písm. b)
459/2003 Sb.
(k 1.1.2005)
nabývá účinnosti § 22 odst. 2
614/2004 Sb.
(k 8.12.2004)
v § 24 mění ust. o účinnosti
614/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění 47 novelizačních bodů
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 17 odst. 7 písm. e) zákona:
§ 1
Základní ustanovení
Tato vyhláška stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou. Dále upravuje zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) aukcí - tržně založený způsob přidělení přeshraničních přenosových kapacit, ve kterém je na základě požadavků účastníků aukce přidělena zveřejněná obchodovatelná přenosová kapacita,
b) decentrální výrobou - výroba elektřiny z výroben elektřiny připojených do jiné než přenosové soustavy,
c) diagramem dodávek a odběrů elektřiny (dále jen „diagram”) - sjednané množství elektřiny subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo,
d) dvoustrannými obchody - obchody s fyzickou dodávkou elektřiny registrované u operátora trhu kromě obchodů uzavřených na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou nebo vyrovnávacím trhu s elektřinou,
e) lokální distribuční soustavou - distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě,
f) normálními klimatickými podmínkami - třicetiletý celostátní průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny,
g) obchodní hodinou - základní časový úsek, ve kterém je smluvně vymezena dodávka nebo odběr elektřiny; obchodní hodina je základním časovým úsekem pro vyhodnocování odchylek subjektů zúčtování,
h) obchodním dnem - 24 obchodních hodin dne, ve kterém se obchoduje, s výjimkou přechodu ze zimního na letní čas a zpět; v den, kdy dochází k přechodu na letní čas, se jedná o posloupnost 23 obchodních hodin a pro den, ve kterém dochází k přechodu na středoevropský čas, o 25 obchodních hodin; první obchodní hodina obchodního dne začíná v 00:00:00 hodin a končí v 01:00:00 hodin,
i) odchylkou subjektu zúčtování - součet rozdílů mezi skutečným množstvím elektřiny a sjednaným množstvím elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a mezi skutečným množstvím elektřiny a sjednaným množstvím elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy při zohlednění poskytnuté regulační energie,
j) organizovaným krátkodobým trhem s elektřinou - trh s elektřinou organizovaný operátorem trhu, kterého se zúčastňují subjekty zúčtování; jeho součástí jsou organizovaný denní trh s elektřinou (dále jen „denní trh”) a organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou (dále jen „vnitrodenní trh”),
k) předávacím místem - místo předání a převzetí elektřiny mezi dvěma účastníky trhu s elektřinou,
l) přeshraničním
Nahrávám...
Nahrávám...