dnes je 23.5.2024

Input:

371/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

č. 371/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2012,
kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11, § 91 odst. 1 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb. a zákona č. 370/2012 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky č. 273/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. f) se slovo „písemnosti” nahrazuje slovy „dokumenty a soubory”.
2. V § 1 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).
3. V § 2 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Písemnou práci je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna.”.
4. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „15. listopadu” nahrazují slovy „1. prosince”.
5. V § 4 odst. 2 písm. b) a d) se slova „a úroveň obtížnosti” zrušují.
6. V § 4 odst. 5 písm. a) se slova „30. listopadu” nahrazují slovy „15. prosince”.
7. V § 5 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 60 minut.
(2) Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 90 minut. Do této doby se nezapočítává doba na výběr zadání podle odstavce 3.”.
8. V § 5 odst. 3 se slova „a pro každou úroveň obtížnosti” zrušují.
9. V § 5 odstavec 4 zní:
„(4) Cizinci, který pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než dva roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky, se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 15 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 30 minut. Při konání písemné práce má možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.”.
10. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy v souladu s katalogem požadavků stanoví a zpřístupní žákům do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam nejméně 40 literárních děl. Školní seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům.
(3) Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k
Nahrávám...
Nahrávám...