dnes je 18.7.2024

Input:

350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění účinném k 1.1.2021

č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 27. října 2011
o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
324/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
mění § 2 odst. 2; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části první ustanovení hlavy VI
299/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
mění § 2 odst. 2
45/2019 Sb.
(k 1.3.2019)
mění § 23, § 24, § 25, § 27, § 28, § 29, § 33, § 34, § 35; vkládá § 26a
543/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 22, § 25, § 34; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ SMĚSI
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a)  práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (dále jen „osoba”) při
1.  výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek3) (dále jen „látka”) nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech,
2.  klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh chemických směsí4) (dále jen „směs”) na území České republiky,
b)  správnou laboratorní praxi,
c)  působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a směsí.
§ 2
Působnost zákona
(1)  Tento zákon se vztahuje na látky, látky obsažené ve směsi nebo předmětu a směsi.
(2)  V evidenci látek a směsí vyvezených z území České republiky a dovezených na území České republiky se vedou rovněž přípravky na ochranu rostlin a pomocné prostředky na ochranu rostlin podle právních předpisů upravujících uvádění přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin na trh5) . Oznamovací povinnost podle tohoto zákona se vztahuje rovněž na povolené biocidní přípravky podle zákona upravujícího dodávání biocidních přípravků na trh6) .
HLAVA II
(pozbyla platnosti k 1.6.2015, viz § 49 odst. 2 tohoto zákona)
HLAVA III
SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE A ZKOUŠENÍ LÁTKY A SMĚSI
§ 17
Správná laboratorní praxe
(1)  Správnou laboratorní praxí se pro účely tohoto zákona rozumí systém zabezpečování jakosti týkající se organizačního procesu a podmínek, za kterých se plánují, provádějí, sledují, zaznamenávají, archivují a oznamují neklinické studie bezpečnosti látky a směsi pro zdraví a životní prostředí.
(2)  Prováděcí právní předpis stanoví zásady správné laboratorní praxe (dále jen „zásady”).
Osvědčení o dodržování zásad
§ 18
(1)  Pro účely tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie20) ,21provádí zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi v rozsahu nebezpečných vlastností stanovených v částech 3 a 4 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200821) pouze osoba, která má osvědčení o dodržování zásad (dále jen „osvědčení”).
(2)  Za rovnocenné se považuje osvědčení udělené členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj podle předpisů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj22) .
(3)  Za rovnocenné se považuje osvědčení udělené členským státem Evropské unie.
§ 19
(1)  Osvědčení vydává Ministerstvo životního prostředí na základě žádosti osoby, která hodlá provádět zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi.
(2)  Kromě obecných náležitostí musí žádost o vydání osvědčení obsahovat
a)  jméno vedoucího
Nahrávám...
Nahrávám...