dnes je 29.5.2024

Input:

300/2016 Sb., Zákon o centrální evidenci účtů, ve znění účinném k 1.4.2023

č. 300/2016 Sb., Zákon o centrální evidenci účtů, ve znění účinném k 1.4.2023
ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016
o centrální evidenci účtů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 9, § 13 a § 15; ruší § 14
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 18 a vkládá § 18a
527/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 8, § 9, § 10, § 12, § 13, § 15, § 18; ruší § 19; nová přechodná ustanovení
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 3 písm. e)
527/2020 Sb.
(k 1.8.2021)
mění § 6 a § 7
353/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění § 12 odst. 2
35/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 6 a § 7
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět a účel úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie4) a upravuje práva a povinnosti související s vytvořením, užíváním a provozem centrální evidence účtů a bezpečnostních schránek (dále jen „centrální evidence účtů”) jako jednoho z prostředků sloužících k odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů, zajištění významných hospodářských a finančních zájmů a bezpečnosti České republiky nebo Evropské unie.
§ 2
Zřízení centrální evidence účtů
(1) Zřizuje se centrální evidence účtů o
a) účtech vedených úvěrovými institucemi na území České republiky pro jejich klienty,
b) účtech označených v souladu s pravidly mezinárodní standardizace (IBAN) vedených institucemi na území České republiky pro jejich klienty,
c) bezpečnostních schránkách pronajímaných úvěrovými institucemi na území České republiky.
(2) Správcem centrální evidence účtů je Česká národní banka.
§ 3
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) úvěrovou institucí banka, zahraniční banka, která vykonává svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, a spořitelní a úvěrní družstvo,
b) institucí
1. úvěrová instituce a
2. instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, kterým Česká národní banka přidělila kód platebního styku,
c) účtem účet zřízený v České republice na základě smlouvy o účtu podle § 2662 občanského zákoníku nebo smlouvy o jednorázovém vkladu podle § 2680 občanského zákoníku a obdobné účty a účty zřízené podle dřívějších právních předpisů nebo podle zahraničního práva,
d) klientem
1. majitel účtu vedeného institucí nebo osoba oprávněná nakládat s peněžními prostředky na takovém účtu,
2. svěřenský fond nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobné zařízení řídící se právem jiného státu, pro které jsou peněžní prostředky na účtu podle bodu 1 vedeny,
3. nájemce bezpečnostní schránky pronajímané úvěrovou institucí,
4. svěřenský fond nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobné zařízení řídící se právem jiného státu, pro které je bezpečnostní schránka podle bodu 3 pronajata, a
5. osoba, která doloží, že jedná jménem klienta podle bodů 1 až 4 nebo za tohoto klienta,
e) skutečným majitelem skutečný majitel podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.
§ 4
Údaje v centrální evidenci účtů
Do centrální evidence účtů se zapisují tyto údaje a jejich změny a opravy:
a) označení jednoznačně identifikující instituci, která účet vede nebo která pronajímá bezpečnostní schránku,
b) datum zřízení účtu nebo datum zahájení pronájmu bezpečnostní schránky,
c) číslo účtu a číslo účtu IBAN, bylo-li přiděleno, nebo identifikační číslo bezpečnostní schránky,
d) identifikační údaje klienta, jak jsou vedeny institucí, v tomto rozsahu:
1. u fyzické osoby všechna jména a příjmení užívaná v souvislosti s účtem vedeným institucí nebo bezpečnostní schránkou
Nahrávám...
Nahrávám...