dnes je 23.5.2024

Input:

35/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

č. 35/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
[zrušeno č. 242/2016 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 11. února 2015,
kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 187/2004 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb.:
Čl. I
V příloze č. 1 části III. k vyhlášce č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, díl A včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:
 
„A. Seznam přídavných kódů daně z přidané hodnoty
Přídavný
kód
Význam podle zákona o dani z přidané hodnoty14
1
2
R005
- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:
 
Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, kódu nomenklatury celního sazebníku 01- 96, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkou zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:
 
- všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B
 
- tampóny vinuté
 
- vata buničitá
 
- prostředky stomické - deodorační.
 
- paruka
 
Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta, kódu nomenklatury celního sazebníku 01 - 96. Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, kódu nomenklatury celního sazebníku 90.
R006
- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, kódů nomenklatury celního sazebníku 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90 a 91:
 
- Braille papír
 
- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
Nahrávám...
Nahrávám...