dnes je 18.7.2024

Input:

265/1991 Sb., Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 265/1991 Sb., Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
České národní rady
ze dne 18. června 1991
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
135/1994 Sb.
(k 29.6.1994)
mění, doplňuje
151/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění
151/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 2b
458/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 1, vkládá nový § 2c,
v § 3 doplňuje odst. 3 a 4
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 1, ruší § 2a, mění § 2b, § 4 a § 4a odst. 1 a 2, § 4b, § 5 odst. 1 písm. b), vkládá § 5a
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
vkládá nový § 2d
95/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
v § 2b odst. 1 ruší slova „a v mezinárodním poštovním provozu”, v odst. 2 doplňuje písm. c)
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
v § 2b nové znění odst. 2
217/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění § 2d
160/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
vkládá nový § 5b
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
vkládá § 2a, nová přechodná ustanovení
183/2008 Sb.
(k 1.6.2008)
nová znění § 4 odst. 2 a § 4a odst. 2
403/2009 Sb.
(k 18.11.2009)
mění § 2a odst. 1 a 2, § 2d písm. a) a b), § 3
211/2011 Sb.
(k 18.8.2011)
mění § 3 odst. 3 a 4; nová přechodná ustanovení
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 1 a § 3 odst. 1 a odst. 2
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2d a § 3 odst. 5
221/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2b odst. 2
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 1, § 3 odst. 1 a 2
319/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 2b
367/2019 Sb.
(k 15.1.2020)
mění § 2b odst. 3
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
ruší § 5b
287/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 1 a vkládá § 1a
464/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2b odst. 3
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Tento zákon upravuje působnost vlády, ministerstev, jiných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti cen.
§ 1a
Vláda vykonává působnost při regulaci cen, pokud tak stanoví jiný zákon.
§ 2
(1)  Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”) vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen „zboží”) cen dalšího majetku a majetkových práv, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2)  Ministerstvo vydává právní předpisy pro regulaci a sjednávání cen, určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu a neoprávněného majetkového prospěchu v souvislosti s porušením cenových předpisů, cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen.
§ 2a
(1)  Ministerstvo zdravotnictví vykonává působnost při uplatňování a regulaci cen u zdravotních výkonů, léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků.
(2)  Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává rozhodnutí o stanovení maximálních cen léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely podle cenových předpisů a provádí cenovou kontrolu u léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků.
§ 2b
(1)  Ministerstvo dopravy stanoví rozhodnutím ceny a podmínky jejich uplatnění (tarify) v mezinárodní dopravě.
(2)  Český telekomunikační úřad vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen poštovních služeb, včetně poštovních služeb do zahraničí, a cen za přístup k poštovní infrastruktuře,1) . Ministerstvo nevykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti elektronických komunikací.
(3)  Cenovou kontrolu v oblasti cen za užití dráhy, cen za přidělení kapacity dráhy a cen za poskytnutí služby prostřednictvím zařízení služeb vykonává vedle ministerstva rovněž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Cenovou kontrolu v oblasti cen za plnění poskytnuté v případech stanovených zákonem o dráhách8) provozovateli dráhy, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, nebo odštěpnému závodu provozovatele dráhy, předmětem jehož činnosti je provozování dráhy, vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
§ 2c
Energetický regulační úřad
a)  vykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti energetiky,
b)  vydává právní předpisy pro regulaci, sjednávání a kontrolu cen v oblasti energetiky,
c)  vydává rozhodnutí o regulaci cen včetně pravidel pro klíčování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku regulovaných a neregulovaných činností.”.
§ 2d
Celní úřad pro Středočeský kraj
a)  vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen u cigaret,
b)  vydává rozhodnutí o regulaci cen u cigaret.
§ 3
(1)  Specializovaný finanční úřad provádí cenovou kontrolu právnických a fyzických osob.
(2)  Specializovaný finanční úřad na základě cenových kontrol ukládá za porušení
Nahrávám...
Nahrávám...