dnes je 29.5.2024

Input:

253/2013 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv

č. 253/2013 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
VYHLÁŠKA
ze dne 29. července 2013,
kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
Česká národní banka stanoví podle § 26 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) výši povinných minimálních rezerv,
b) den, od něhož povinná osoba musí ve stanovené výši povinné minimální rezervy udržovat,
c) období, po které se povinné minimální rezervy udržují,
d) okruh závazků, ze kterých se povinné minimální rezervy udržují, a zdroje údajů o těchto závazcích a
e) postup, jakým bude určena stanovená výše povinných minimálních rezerv v případě, že povinná osoba údaje, ze kterých se výše povinných minimálních rezerv stanoví, České národní bance nepředloží.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) povinnými minimálními rezervami stanovená část zdrojů, kterou jsou banka, pobočka zahraniční banky a spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „družstevní záložna”) povinny mít uloženu na účtu vedeném u České národní banky,
b) povinnou osobou banka, pobočka zahraniční banky a družstevní záložna,
c) udržovacím obdobím období, po které povinná osoba udržuje povinné minimální rezervy,
d) základem pro výpočet stanovené výše povinných minimálních rezerv okruh závazků, ze kterých se povinné minimální rezervy udržují.
§ 3
Výše povinných minimálních rezerv
(1) Stanovená výše povinných minimálních rezerv činí
a) pro banky a pobočky zahraničních bank 2 % ze základu pro výpočet stanovené výše povinných minimálních rezerv s výjimkou závazků z repo operací, pro které činí 0 %,
b) pro družstevní záložny 2 % ze základu pro výpočet stanovené výše povinných minimálních rezerv s výjimkou závazků z repo operací, pro které činí 0 %.
(2) Vypočtená stanovená výše povinných minimálních rezerv se zaokrouhluje na celé koruny.
(3) Průměrná výše povinných minimálních rezerv se vypočte jako součet denních konečných stavů účtů, na kterých povinná osoba povinné minimální rezervy udržuje, v jednotlivých dnech udržovacího období dělený počtem kalendářních dní udržovacího období.
(4) Stanovená výše povinných minimálních rezerv je dodržena, jestliže průměrná výše povinných minimálních rezerv za dané udržovací období není nižší než stanovená výše povinných minimálních rezerv.
§ 4
Udržovací období
(1) Udržovací období začíná první čtvrtek v měsíci a končí středou před prvním čtvrtkem v měsíci následujícím.
(2) V případě zániku povinné osoby je posledním udržovacím obdobím, ve kterém se povinné minimální rezervy udržují, udržovací období, které bezprostředně
Nahrávám...
Nahrávám...