dnes je 18.7.2024

Input:

246/1992 Sb., Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání, ve znění účinném k 1.1.2027

č. 246/1992 Sb., Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání, ve znění účinném k 1.1.2027
ZÁKON
České národní rady
ze dne 15. dubna 1992
na ochranu zvířat proti týrání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
162/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
mění, doplňuje
ÚZ 167/1993 Sb.
 
 
193/1994 Sb.
(k 27.10.1994)
doplňuje
243/1997 Sb.
(k 30.9.1997)
mění
77/2004 Sb.
(k 1.3.2004)
mění 111 novelizačních bodů
77/2004 Sb.
(k.1.5.2004)
vkládá § 8k
ÚZ 149/2004 Sb.
 
 
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 17f odst. 5 písm. a) bodě 3 a v § 18b odst.  4 nahrazuje slova
77/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
mění 21 novelizačních bodů
312/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
mění celkem 190 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ÚZ 409/2008 Sb.
 
 
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění § 7 odst. 5, § 22 odst. 1, § 27 odst. 2 a 10, § 27a odst. 3 a 17, § 29b
291/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
vkládá nové § 12d a 12e; mění § 20 odst. 1, § 22 odst. 1 a § 29 odst. 1
291/2009 Sb.
(k 30.6.2010)
mění v § 27 odst. 3 a 10 a v § 27a odst. 4 a 17
308/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 12 novelizačních bodů
359/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 143 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
359/2012 Sb.
(k 12.7.2013)
pozbývá platnosti § 15 odst. 6
359/2012 Sb.
(k 9.12.2019)
pozbývá platnosti § 5e a § 5g odst. 2
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části sedmé
255/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 5, § 27, § 27a; vkládá § 29c
302/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 5b odst. 3
501/2020 Sb.
(k 1.2.2021)
mění; nová přechodná ustanovení
501/2020 Sb.
(k 1.4.2021)
vkládá v § 27 odst. 15 a v § 27a odst. 22
501/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 24a, § 25, § 28 a § 29b
501/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
ruší v § 13b odst. 2; mění § 14a a vkládá § 28e
501/2020 Sb.
(k 1.1.2027)
vkládá § 12h a mění § 27, § 27a
364/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 4, § 5, § 14, § 27 a § 27a
217/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
vkládá v § 28 odst. 4
246/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 7, § 9 a § 26
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Účel zákona
(1)  Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.
(2)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a)
a)  požadavky a podmínky ochrany zvířat proti týrání,
b)  práva a povinnosti fyzických a právnických osob na úseku ochrany zvířat proti týrání, včetně požadavků na jejich kvalifikaci a odbornou způsobilost,
c)  soustavu, působnost a pravomoce orgánů vykonávajících státní správu na úseku ochrany zvířat proti týrání,
d)  opatření pro ochranu pokusných zvířat, která jsou používána pro vědecké nebo vzdělávací účely.
§ 2
(1)  Zakazuje se týrání zvířat.
(2)  Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat.
§ 3
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  zvířetem každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod nebo embryo,
b)  volně žijícím zvířetem zvíře, patřící k druhu, jehož populace se udržuje v přírodě samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí,
c)  zvířetem v lidské péči zvíře, které je přímo závislé na bezprostřední péči člověka,
d)  hospodářským zvířetem zvíře chované pro produkci živočišných produktů, vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo nových genetických kombinací,
e)  zvířetem v zájmovém chovu zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti člověka, nebo zvíře sloužící člověku jako jeho společník,
f)  handicapovaným zvířetem volně žijící zvíře, které je v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně či trvale neschopno přežít ve volné přírodě,
g)  druhem zvířete vyžadujícím zvláštní péči druh zvířete v zájmovém chovu, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má zvláštní nároky na zacházení, umístění, krmení, napájení, případně ošetřování,
h)  toulavým zvířetem zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele,
i)  opuštěným zvířetem zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal,
j)  pokusným zvířetem
1.  živý obratlovec, který je nebo má být použit k pokusům, s výjimkou člověka, včetně samostatně se živících larválních forem a
Nahrávám...
Nahrávám...