dnes je 21.6.2024

Input:

239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2022
ZÁKON
ze dne 28. června 2000
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
20/2004 Sb.
(k 23.1.2004)
mění § 10 odst. 2 písm. f)
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 7, § 10, § 12, § 15, § 33; ruší v § 7 odst. 7 písm. i), v § 35 odst. 4 a v části třetí hlavu II
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 26 odst. 2
151/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 7
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 4 odst. 1 a odst. 3, § 8, § 21 odst. 2 písm. c), § 23 odst. 2 písm. e)
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 29 odst. 2 a 3 a § 30 odst. 3 a 4
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 29 odst. 4
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 27 odst. 1
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 28, vkládá nové § 28a a § 28b; nové přechodné ustanovení
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 7 odst. 2 a § 10 odst. 6
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 10 odst. 2 písm. g) a § 20 odst. 4 a 5
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 7 odst. 2 písm. h)
284/2021 Sb.
(k 1.7.2023)
mění - dosud neuvedeno
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 7 a § 18
415/2021 Sb.
(k 1.12.2021)
mění § 10 odst. 6 a § 33 odst. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen „krizové stavy”).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací,
b)  mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací,
c)  záchrannými pracemi činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin,
d)  likvidačními pracemi činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí,
e)  ochranou obyvatelstva plnění úkolů civilní ochrany,1) zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku,
f)  zařízením civilní ochrany bez právní subjektivity (dále jen „zařízení civilní ochrany”) součásti právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky,
g)  věcnou pomocí je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce,
h)  osobní pomocí je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.
HLAVA II
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
§ 3
Použití integrovaného záchranného systému
Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému.
§ 4
Složky integrovaného záchranného systému
(1)  Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor České republiky2) (dále jen „hasičský záchranný sbor”), jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí
Nahrávám...
Nahrávám...