dnes je 23.5.2024

Input:

209/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení

č. 209/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. července 2013,
kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
Čl. I
V § 3 nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění nařízení vlády č. 141/2002 Sb. a nařízení vlády č. 303/2005 Sb., se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Po uplynutí nejméně 10 let od kolaudace může obec písemně požádat Fond o změnu smlouvy o poskytnutí dotace. Fond uzavře s obcí dohodu o změně smlouvy, podle které obec nebude nadále vázána podmínkami pro poskytnutí dotace uvedenými v odstavci 1 písm. c) až e), pouze tehdy, pokud bude prokazatelně zjištěno, že doba uvedená ve větě první uplynula. Na žádost Fondu doloží obec kopii smlouvy o poskytnutí dotace.
(3) Odstavec 2 se nepoužije, pokud dotace byla poskytnuta na výstavbu domu s pečovatelskou službou.”.
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
Čl. II
V § 4 nařízení vlády č.
Nahrávám...
Nahrávám...