dnes je 25.2.2024

Input:

187/2009 Sb., Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství, ve znění účinném k 12.9.2016

č. 187/2009 Sb., Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství, ve znění účinném k 12.9.2016
VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2009
o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
281/2016 Sb.
(k 12.9.2016)
mění, celkem 10 novelizačních bodů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5 odst. 11 a § 37 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje minimální požadavky na
a) studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání2) a
b) vzdělávací program v oboru všeobecné praktické lékařství k získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání2) .
§ 2
Studijní program všeobecné lékařství
Minimální požadavky k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře jsou
a) absolvování nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje nejméně 5500 hodin teoretické a praktické výuky; tento požadavek lze splnit odpovídajícím počtem kreditů kreditního systému ve vysokoškolském vzdělávání používaného v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (dále jen „kreditní systém vysokoškolského vzdělávání”),
b) získání znalostí a dovedností
1. ve vědních oborech, na kterých je všeobecné lékařství založeno, a znalosti vědeckých metod včetně zásad měření biologických funkcí, hodnocení vědecky prokázaných skutečností a analýzy dat,
2. o anatomii, fyziologii a chování zdravých a nemocných jedinců a o vlivu životního, pracovního a sociálního prostředí a životního stylu na zdravotní stav člověka,
3. v klinických oborech a klinické praxi, které poskytují komplexní přehled o tělesných a duševních nemocech, včetně jejich genetické podstaty, dále znalost primární, sekundární a terciární prevence, diagnostických a léčebných postupů, včetně léčby chronických chorob a multimorbidity, a dále základů posudkové činnosti3) ,
4. v přednemocniční neodkladné péči,
5. v základech paliativní péče,
6. v radiační ochraně4) ,
7. v základech preventivních metod v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,
8. v základech řízení kvality poskytované zdravotní péče a v zajištění bezpečí pacientů,
c) klinické zkušenosti získané v průběhu praktické výuky pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v nemocnicích a zkušenosti v laboratorních a zobrazovacích diagnostických oborech,
d) znalost základních právních předpisů souvisejících s výkonem povolání lékaře,
e) znalost profesní etiky kontaktu lékaře s pacientem,
f) znalost problematiky financování zdravotnictví a základních ekonomických vztahů, znalost základů managementu a
g) praktické dovednosti v komunikaci s pacientem s důrazem na práva pacientů a jejich
Nahrávám...
Nahrávám...