dnes je 24.5.2024

Input:

185/2015 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění účinném k 1.5.2021

č. 185/2015 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění účinném k 1.5.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. července 2015
o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
61/2016 Sb.
(k 1.3.2016)
mění § 7; nové přechodné ustanovení
19/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 2 odst. 2, § 5 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1 písm. b) a přílohy č. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
49/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 8 odst. 2 písm. c); nové přechodné ustanovení
234/2019 Sb.
(k 27.9.2019)
mění § 4, § 5, přílohy č. 1 a 2; nová přechodná ustanovení
64/2020 Sb.
(k 15.3.2020)
mění § 9; nové přechodné ustanovení
217/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá § 12a; nové přechodné ustanovení
177/2021 Sb.
(k 1.5.2021)
mění § 6; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI OPATŘENÍ ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy.
§ 2
Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
(1) V rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace
a) na založení lesního porostu,
b) na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl lesní porost založen (dále jen „dotace na péči o lesní porost”), nebo
c) za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 10 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl lesní porost založen (dále jen „dotace za ukončení zemědělské výroby”).
(2) Dotace na založení lesního porostu se poskytne na výsadbu jednotlivých druhů lesních dřevin, v příslušném cílovém hospodářském souboru a alespoň v minimálním počtu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení na vymezeném dílu půdního bloku vhodném k zalesnění vedeném v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů2) podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy”).
(3) Dotace na péči o lesní porost a dotace za ukončení zemědělské výroby se poskytne nejvýše na výměru zalesněného pozemku, na kterou byla poskytnuta dotace na založení lesního porostu, nestanoví-li toto nařízení jinak.
(4) Dotace za ukončení zemědělské výroby se poskytne, pokud nejméně 50 % plochy dílu půdního bloku, na kterém se nachází zalesněný pozemek, bylo nepřetržitě alespoň od 15. května do 31. října kalendářního roku bezprostředně předcházejícího roku doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu vedeno v evidenci využití půdy.
(5) Dotaci v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy lze poskytnout na vymezený díl půdního bloku vhodný k zalesnění, na kterém jsou v evidenci využití půdy vedeny druhy zemědělské kultury podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
a) standardní orná půda,
b) travní porost,
c) úhor,
d) trvalý travní porost,
e) vinice,
f) chmelnice,
g) ovocný sad,
h) školka,
i) jiná trvalá kultura, nebo
j) jiná kultura.
§ 3
Žadatel o poskytnutí dotace
(1) Žadatelem o poskytnutí dotace v
Nahrávám...
Nahrávám...