dnes je 26.5.2024

Input:

165/2012 Sb., Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 165/2012 Sb., Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 31. ledna 2012
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
90/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění, § 4, § 5, § 6, § 12 odst. 4, § 24, § 25 a § 37
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem k datu 84 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
131/2015 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 8 odst. 4
107/2016 Sb.
(k 6.4.2016)
mění § 4 odst. 12; vkládá v § 6 nový odst. 8
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 50 odst. 4
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
změna v ustanovení § 50 odst. 4 nebude provedena, neboť před nabytím účinnosti byl § 50 změněn - viz zák. č. 183/2017 Sb.
103/1997 Sb.
(k 5.4.2017)
vkládá v § 11 odst. 10; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 49, § 50 a § 51
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část čtvrtou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět, účel úpravy a společná pravidla podpory
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) podporu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „obnovitelný zdroj”), druhotných energetických zdrojů (dále jen „druhotný zdroj”) a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,
b) obsah a tvorbu Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „Národní akční plán”),
c) podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání záruk původu energie z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
d) podmínky pro vydávání osvědčení o původu elektřiny vyrobené z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů,
e) financování podpory elektřiny z podporovaných zdrojů a tepla z obnovitelných zdrojů a poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu těchto nákladů,
f) odvod z elektřiny ze slunečního záření.
(2) Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí
a) podpořit využití obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
b) zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů k dosažení stanovených cílů1) ,
c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti,
d) vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České republice při současném zohlednění zájmů zákazníků na minimalizaci dopadů podpory na ceny energií pro zákazníky v České republice.
(3) Ustanovení tohoto zákona upravující postup pro stanovení výše a rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by podpora stanovená na jejich základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu,
b) biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětvích, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu,
c) bioplynem plynné palivo vyráběné z biomasy používané pro výrobu elektřiny, tepla nebo pro výrobu biometanu,
d) biokapalinou kapalné palivo vyráběné z biomasy používané pro výrobu elektřiny a tepla,
Nahrávám...
Nahrávám...