dnes je 18.7.2024

Input:

153/2016 Sb., Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění účinném k 15.11.2019

č. 153/2016 Sb., Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění účinném k 15.11.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2016
o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
271/2019 Sb.
(k 15.11.2019)
ruší část druhou
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
VYHLÁŠKA O STANOVENÍ PODROBNOSTÍ OCHRANY KVALITY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
§ 1
Stanovení preventivních hodnot obsahů rizikových prvků a rizikových látek a indikačních hodnot obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě
Preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Indikační hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Postupy pro zjišťování a hodnocení obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě
(1)  Zjišťování obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě se provádí pomocí postupů a analýz stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce. Postup odběru vzorků určených ke zjišťování obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(2)  Hodnocení obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě se provádí porovnáním zjištěných obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě podle odstavce 1 s preventivními a indikačními hodnotami.
ČÁST DRUHÁ
(zrušena vyhl. č. 271/2019 Sb. k 15.11.2019)
ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 4
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535/EU ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informačních společností, v platném znění.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2016.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 153/2016 Sb.
Preventivní hodnoty
Tabulka č. 1
Preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků v zemědělské půdě zjištěné extrakcí lučavkou královskou (mg.kg-1 sušiny)
 
Kategorie půd
Preventivní hodnota 1 )
As
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Hg 2 )
Ni
Pb
V
Zn
Běžné půdy 3 )
20
2.0
0.5
30
90
60
0,3
50
60
130
120
Lehké půdy 4 )
15
1.5
0.4
20
55
45
0,3
45
55
120
105
Vysvětlivky k tabulce:
1)  Hodnoty se netýkají půd geogenně anomálních, na které mají být použity sedimenty podle právních předpisů o používání sedimentů na zemědělské půdě.
2)  Celkový obsah.
3)  Běžné půdy: písčito-hlinité,
Nahrávám...
Nahrávám...