dnes je 23.4.2024

Input:

108/2015 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 108/2015 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 22. dubna 2015
o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Krvavý a Kačležský rybník (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Člunek, Hospříz, Kačlehy a Kunějov. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Člunek, Hospříz, Kačlehy a Kunějov. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou
a) přirozené lesní porosty tvořené společenstvy mokřadních olšin a mokřadních vrbin,
b) mokřady tvořené společenstvy přechodových rašelinišť, pobřežních rákosin a vysokých ostřic, obnažených den letněných rybníků a vlhkých písků a společenstvy makrofytní vegetace vodních nádrží,
c) travní porosty tvořené společenstvy bezkolencových luk, vysokobylinných vlhkých lad, ostřicových porostů a smilkových trávníků,
d) společenstvo hnízdících vodních a mokřadních druhů ptáků vázané na rybniční biotopy,
e) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata), leknín bělostný (Nyphaea candida), všivec lesní (Pedicularis sylvatica) a ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), včetně jejich biotopů, a
f) populace vzácných a ohrožených druhů živočichů škeble rybničná (Anodonta cygnea), sekavec písečný (Cobitis taenia), skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan krátkonohý (Rana lessonae) a vydra říční (Lutra lutra), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat anebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) povolovat anebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného
Nahrávám...
Nahrávám...