dnes je 25.4.2024

Input:

Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností

22.10.2014, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb vyhlašuje pro rok 2015 dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních činností sociálních služeb. Dále se míra podpory řídí principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015, vyhlášenými současně s touto výzvou v dokumentu s názvem „Principy a priority dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015“.

Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách).

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Blíže viz dokument Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen „metodika“).

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2015

Pro rok 2015 lze o dotaci na jednotlivé sociální služby žádat v rámci programu podpory sociálních služeb, které mají jasně celostátní či nadregionální charakter (podpora podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách).

K obsahu programu podpory viz část III metodiky.

Pro rok 2015 jsou do programu podpory zařazeny žádosti o dotaci pro:

  • sociální služby, jejichž poskytování musí přesahovat území minimálně 3 sousedících krajů a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů samostatně (nadregionální působnost), např. terapeutické komunity a pobytové služby následné péče v případě, že sociální služba je využívána uživateli z celé České republiky, tj. poskytování služby přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů a nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně, nebo
  • sociální služby, jejichž základní činnosti jsou zajišťovány, tj. budou probíhat na celém území ČR, budou mít dopad na celou cílovou skupinu uživatelů služby a zároveň při poskytování sociální služby musí být vytvářen systémový přístup k řešení problematiky určité cílové skupiny v rámci celé ČR a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů samostatně (celostátní působnost).

Podpora nových sociálních služeb

Podpora těchto služeb závisí na objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu – kapitole MPSV pro rok 2015 určených na podporu sociálních služeb a bude řešena individuálně.

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2015 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace.

O dotaci může požádat pouze ten poskytovatel sociální služby, který má oprávnění

Nahrávám...
Nahrávám...