dnes je 23.4.2024

Input:

Vertikalizace, lokomoce

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.49
Vertikalizace, lokomoce

Mgr. Růžena Hlavičková

Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby všeobecných sester

A. Identifikační údaje

Druh standardu: Všeobecné standardy
Cíl standardu: Pacientovi bude poskytnuta kvalitní ošetřovatelská péče spojená s vertikalizací, lokomocí v rámci rehabilitačního ošetřování.Bude provedena přesně stanoveným postupem a kompetentním personálem, s maximální odpovědností, s minimálním výskytem komplikací.
Závazný pro: Všeobecné sestry, všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči, zdravotnické záchranáře, zdravotnické asistenty, dále ošetřovatele a sanitáře podle platné legislativy, s kompetencí provádět nebo asistovat při rehabilitačním ošetřování
Za aktualizace a revize odpovídá: ………….
Autor: Mgr. Růžena Hlavičková
Odborný garant: Mgr. Ivana Koudelková
                     
Revize: 1x za 2 roky
Záznam o provedených revizích:
Aktualizace:
Záznam o provedených aktualizacích:

B. Kritéria struktury (S)

 1. Prostředí: domácí prostředí, pobytové sociální zařízení apod.
 2. Pomůcky:
  • postel (s výhodou výškově stavitelná),

  • schůdky,

  • opěrka,

  • hrazdička,

  • různé druhy chodítek,

  • kozičky,

  • různé druhy berlí,

  • hole.

 3. Zdravotnická dokumentace: lékařská zpráva, poukaz ORP, DP – předpis kompenzační pomůcky, dokumentace sestry domácí péče.

C. Kritéria procesu (P)

Sestra (kompetentní pracovník):

 1. Před návštěvou se seznámí s kompletní zdravotnickou dokumentací a podle pacientových potřeb a ordinace lékaře si připraví pomůcky.
 2. Rozhovorem s pacientem (popř. rodinným příslušníkem) zjistí aktuální zdravotní stav, identifikuje potřeby pacienta, ověří jeho totožnost.
 3. Provede hygienickou dezinfekci rukou.
 4. Připraví kompenzační pomůcky, ověří jejich bezpečnost.
 5. Ověří si písemnou a čitelnou ordinaci lékaře (např. doporučené zatížení), doporučení fyzioterapeuta.
 6. Připraví vhodné, bezpečné prostředí, pomůcky pro provádění vertikalizace, lokomoce.
 7. Vyhodnotí potřebu nácviku vertikalizace, lokomoce (popřípadě indikaci bandážování při vertikalizaci).
 8. Pacientovi schopnému edukace vysvětlí důvod a proces vertikalizace, lokomoce.
 9. Zvolí, určí druh a způsob provádění vertikalizace, lokomoce.
 10. Provádí nácvik vertikalizace, lokomoce, udržuje stávající fyzický, psychický stav pacienta, plicní ventilaci, svalovou funkci, svalový tonus, správnou funkci vnitřních orgánů a nervosvalovou koordinaci.
 11. Edukuje pacienta o správném používání kompenzační pomůcky pro vertikalizaci a lokomoci a prevenci pádu.
 12. Vždy respektuje bolest, věk a celkový stav pacienta.
 13. Motivuje pacienta a kontroluje zadané úkoly.

D. Kritéria výsledku (V)

 1. Pacient je edukován o výkonu (pokud to jeho zdravotní stav dovolí).
 2. Prostředí pro provádění vertikalizace, lokomoce je vhodné.
 3. Byl zvolen vhodný druh vertikalizace, lokomoce.
 4. Vertikalizace, lokomoce je prováděna správně, bezpečně.
 5. Léčebného efektu bylo dosaženo (prevence sekundárních změn).
 6. Ve zdravotnické dokumentaci je správný záznam o provádění vertikalizace, lokomoce, případně o nežádoucích účincích nebo komplikacích.

Přílohy

Příloha 1 – Vysoký podepřený sed

Příloha 2 – Nácvik stoje u lůžka, přesun na židli, nácvik přesunu z vozíku

Příloha 3 – Prevence pádu

Příloha 4 – Základní typy chůze

Příloha 1 – Vysoký podepřený sed

V denním programu těžce zdravotně postiženého má být určitý časový úsek, kdy je uveden do sedu, i když je sed jen pasivní. Vertikalizace začíná vleže na zádech zvyšováním zádové opory postupně do nejvyšší možné polohy. Tato poloha je nevhodná v plném rozsahu (90 °) pro většinu starších osob a u pacientů se zkrácenými flexory kolen. Jakmile je tolerance podepřeného lehu 30 minut, následuje sed přes okraj postele. Předpokladem je alespoň částečná aktivita pacienta, udržení stability pomocí opory horních končetin nebo částečnou funkční schopností trupového svalstva a nenáročné asistence. Je-li postižení těžké a pacient není schopen aktivity, je vhodnější posadit jej do vozíku, který umožňuje bezpečnou oporu (možno využít fixačního pásu).

Posazení na lůžku se spuštěnými bérci

Posazování na lůžku se spuštěnými bérci předchází bandážování dolních končetin (pokud je lékařem indikováno) jako prevence embolie, edémů, ortostatického kolapsu. Vhodné je měření krevního tlaku a pulsu, zvláště při změně polohy po dlouhodobě vynucené imobilizaci.

Pacienta v poloze vleže obrátíme na bok, jeho pokrčené dolní končetiny vysuneme přes okraj lůžka. Pacient se rukou vzepře na lůžku před tělem, vzpřímí hlavu. Sestra může facilitovat svými dlaněmi na rameno, případně na pánev nebo stehno pacienta.

Pro udržení rovnováhy spustíme výškově stavitelné lůžko nebo podkládáme pacientovi pod nohy malou stoličku nebo schůdky a může se přidržovat dolního čela lůžka. V této poloze je možné provádět dechové cvičení, cvičení horních a dolních končetin a nácvik rovnováhy (rytmická stabilizace trupu). Opora chodidel na schůdku zajišťuje vjemy, které stimulují lepší funkci dolních končetin.

S ohledem na pocity pacienta a speciální požadavky vzhledem k postižení nemá sed přes okraj lůžka trvat dlouho. Vhodnější je častější posazování v souladu s denním režimem.

Vsedě se bederní páteř kyfotizuje, proto je nutné korigovat sed podepřením bederní lordózy polohovatelnou opěrkou na židli nebo malým, pevným polštářkem.

Příloha 2 – Nácvik stoje u lůžka, přesun na židli, nácvik přesunu z vozíku

Nácvik stoje u lůžka

Nemocného nejprve

Nahrávám...
Nahrávám...