dnes je 29.5.2024

Input:

Požární ochrana

3.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.25
Požární ochrana

JUDr. Adam Doležal, SPL ČR

Požadavky na požární bezpečnost upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále též „zákon o požární ochraně”), a dále pak jeho prováděcí předpisy, zejména vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále též „vyhláška o požární prevenci”). Tyto dva právní předpisy jsou klíčové pro ochranu před požárním nebezpečím a pro prevenci a předcházení tomuto nebezpečí rovněž u poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb, jejichž základním účelem je poskytovat pomoc pro seniory, např. domovy seniorů/důchodců, domy s pečovatelskou službou, penziony pro seniory, ústavy apod. (dále též „poskytovatelé služeb pro seniory”).

Při hodnocení požární bezpečnosti je důležitým kritériem rozdělení provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí. Zákon o požární ochraně v § 4 odst. 1 dělí činnosti podle požárního nebezpečí následovně:

 1. bez zvýšeného požárního nebezpečí,
 2. se zvýšeným požárním nebezpečím,
 3. s vysokým požárním nebezpečím.

Provoz poskytovatelů služeb pro seniory se řadí mezi činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o požární ochraně se za ně považují činnosti provozované ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, ve stavbách pro obchod, ve stavbách ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace. Podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jsou osobami se sníženou schopností pohybu a orientace „osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let”. Dále pokud se zařízení, ve kterém jsou poskytovány služby pro seniory, nachází v 15. a vyšším nadzemním podlaží, popř. ve výšce nad 45 metrů nad zemí, řadí se dokonce do činností s vysokým požárním zatížením.

Požadavky na požární bezpečnost budov, ve kterých jsou poskytovány služby pro seniory, pak podrobněji upravuje také technická norma ČSN 73 0835. Tato norma platí především pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů určených k poskytování zdravotní nebo sociální péče, pro projektování změn staveb stávajících budov a prostoru zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče. To platí v takovém případě, pokud je v technické normě ČSN 73 0834 (Požární bezpečnost staveb – Změny staveb) uvedeno, že změny staveb tento postup (postup podle normy ČSN 73 0835) vyžadují.

Norma stanovuje specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče v návaznosti na jiné normy, zejména technické normy ČSN 73 0802 (Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty) a ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí), které platí i pro uvedené objekty a prostory, pokud nejsou zpřesněny či nahrazeny specifickými požadavky této normy (tj. normy ČSN 73 0835).

Tato norma neplatí pro provozy ve zdravotnických zařízeních nebo zařízení sociální péče, které přímo nesouvisejí s poskytováním zdravotnických nebo sociálních služeb (např. pro složky správní, hospodářskoprovozní, sklady, garáže. Pro lůžkovou část lázeňských léčeben, ozdravoven, sanatorií a stacionářů platí ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování).

Norma rozděluje poskytovatele služeb pro seniory na:

 • poskytovatele zdravotních služeb v ambulantní péči (ambulantní poskytovatelé zdravotních služeb) – poskytuje zdravotnickou péči osobám docházejícím k poskytovateli zdravotních služeb,

 • poskytovatele zdravotních služeb ústavní péče a lůžkové péče – poskytuje zdravotnickou péči hospitalizovaným osobám,

 • lékařské pracoviště – zařízení ambulantní péče,

 • sdružené ambulantní zařízení (poliklinika) – soustředěné pracoviště ambulantní péče,

 • lůžkové oddělení – samostatná provozní část zařízení ústavní péče určená k léčbě hospitalizovaných osob,

 • vyšetřovací a léčebné složky – samostatné provozní úseky, zajišťující diagnostiku a ošetření osob,

 • poskytovatel lékárenských služeb,

 • výdejna prostředků zdravotnické techniky – zařízení pro výdej prostředků zdravotní techniky,

 • poskytovatel sociální péče – slouží k poskytování sociální péče a k činnostem s ní souvisejícím,

 • ústav sociální péče – objekt nebo část objektu, kde osobám starším 60 let nebo osobám s postižením tělesným, smyslovým, mentálním, případně s určitým chronickým stavem, se poskytuje sociální péče ústavní formou, za ústavy sociální péče se považují také domovy důchodců a domovy-penziony pro důchodce,

 • dům s pečovatelskou službou – pro osoby starší 60 let nebo osoby s postižením tělesným, smyslovým, případně mentálním lehčího stupně, poskytuje sociální péči formou pečovatelské služby v jejich domácnostech.

Rozdělení poskytovatelů ústavní péče podle počtu lůžek pro pacienty:

 1. LZ 1 – s maximálním počtem 15 lůžek pro dospělé pacienty nebo 10 lůžek pro děti (popř. 10 lůžek pro děti i dospělé),
 2. LZ 2 – s jednou a více lůžkovými jednotkami (lůžková jednotka max. 50 lůžek pro dospělé nebo 30 lůžek pro děti).

Rozdělení poskytovatelů sociálních služeb:

 1. domy s pečovatelskou službou,
 2. ústavy sociální péče.

Prostory, které mají charakter pomocných provozů (prádelny, dílny, garáže) nebo doplňujících služeb (občerstvení, obchody), se podle příslušných jiných norem posuzují jako prostory s nižším stupněm bezpečnosti. Za prostory bez požárního rizika se pak považují:

 1. komunikační prostory nemající vyšší nahodilé požární zatížení pn < 2,5 kg/m-2,
 2. koupelny, umývárny, záchody, čisticí místnosti,
 3. vodoléčebné sály, hygienické filtry,
 4. místnosti pro zemřelé, pitevny,
 5. lodžie a balkony,
 6. otevřené lehárny, pokud nemají vyšší nahodilé požární zatížení pn < 5 kg/m-2,
 7. sklady sádry a sejmutých sádrových obvazů.

Zdravotnická zařízení skupiny LZ 1

Zdravotnické zařízení skupiny LZ 1, pokud je umístěno v objektu jiného účelu, musí tvořit samostatný požární objekt a nesmí zaujímat více než jedno podlaží. Pokud je LZ 1 ve vyčleněném objektu, může tento objekt tvořit jediný požární úsek, kromě prostorů, které musejí tvořit samostatný požární úsek.

Únikové cesty se řeší podle ČSN 73 0802, únikové cesty, kterými mají být po rovině evakuovány osoby neschopné samostatného pohybu, nesmějí mít šířku menší než 1,1 m, u dveří, které neslouží k přemisťování lůžek, 0,9 m. Šířka schodišťového ramena a podesty musí být taková, aby umožňovala manipulaci s nosítky. Délka nechráněné únikové cesty sloužící evakuaci pacientů z požárního úseku LZ 1, kde je více než 20 % osob neschopných samostatného pohybu, nesmí být větší než 15 m a délka dvou a více nechráněných únikových cest nesmí být větší než 30 m. Pokud je LZ 1 výše než ve třetím nadzemním podlaží, musí být k dispozici evakuační cesty výtah navržený jako součást chráněné únikové cesty.

Zdravotnické zařízení skupiny LZ 2

V objektu sloužícím k jinému účelu musí být LZ 2 samostatným požárním úsekem. V objektech a prostorech LZ 2 tvoří samostatné požární úseky:

 1. každá lůžková jednotka,
 2. anesteziologicko-resuscitační oddělení a jednotka intenzivní péče,
 3. operační oddělení,
 4. oddělení klinické biochemie,
 5. lékárenské zařízení,
 6. sklady hořlavých plynů a kyslíku,
 7. prostory, které přímo nesouvisejí se zdravotnickou péčí,
 8. prostory, které musejí být samostatným požárním úsekem.

Z každého požárního úseku musí být umožněna evakuace po rovině do sousedního požárního úseku nebo na volné prostranství.

V případě, že v objektu na sebe vzájemně navazují alespoň tři lůžkové jednotky různých typů, doporučuje se pro složení pacientů užít těchto průměrných hodnot:

 1. pacienti schopní samostatného pohybu 40 %,
 2. pacienti s omezenou schopností pohybu 35 %,
 3. pacienti neschopní samostatného pohybu 25 %.

Šířka únikových cest, které jsou určeny pro evakuaci osob neschopných samostatného pohybu po rovině, nesmí být menší než 1,1 m (včetně dveří). Z každého podlaží určeného pro pobyt pacientů neschopných samostatného pohybu musí vést alespoň jedno schodiště s šířkou ramene a podesty, která umožňuje manipulaci s nosítky.

Ve všech objektech, které jsou výše než ve 3. NP, musejí být zřízeny evakuační výtahy, které musejí být součástí chráněné únikové cesty. Počet evakuačních výtahů se stanoví v závislosti na:

 1. počtu pacientů neschopných samostatného pohybu,
 2. počtu evakuovaných podlaží a jejich výškové poloze,
 3. době tp, po kterou je zajištěna funkce evakuačního výtahu,
 4. technických parametrech výtahu.

V objektech LZ 2 musí být nainstalována elektrická požární signalizace, pokud je v nich více než 50 lůžek pro dospělé pacienty nebo 30 lůžek pro děti. Samočinnými hlásiči požáru se doporučuje vybavit všechny požární úseky v objektu (kromě úseků bez požárního rizika). Tlačítkové hlásiče mají být umístěny zejména na únikových cestách, u vstupů do požárních úseků a v pracovnách sester.

Poskytovatelé sociální péče – domy s pečovatelskou službou

Prostory s pečovatelskou službou v objektech jiného účelu musejí být požárně odděleny, kromě společné únikové komunikace.

Samostatné požární úseky musejí tvořit:

 1. každý byt, ve kterém je poskytována pečovatelská služba,
 2. ostatní prostory, které nesouvisejí s poskytování pečovatelské služby.

Šířka únikových cest z posuzovaných požárních úseků nesmí být menší než 1,1 m, dveře 0,9 m. Pokud se vyskytují osoby neschopné samostatného pohybu, musí být šířka schodišťového ramena a podesty taková, aby umožnila manipulaci s nosítky.

Pokud jsou požární úseky nad 3. NP, musejí být zřízeny evakuační výtahy, které musejí být součástí chráněné únikové cesty.

Poskytovatelé sociální péče – ústavy sociální péče

Ústavy sociální péče, ve kterých počet lůžek nepřesahuje 15 lůžek pro dospělé nebo 10 lůžek pro děti, platí požární bezpečnost jako pro zdravotnická zařízení skupiny LZ 1.

Ústavy sociální péče, ve kterých počet lůžek přesahuje 15 lůžek pro dospělé nebo 10 lůžek pro děti, platí požární bezpečnost jako pro zdravotnická zařízení LZ 2.

Šířka únikových cest nesmí být

Nahrávám...
Nahrávám...