dnes je 24.2.2024

Input:

Organizační řád

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.1
Organizační řád

Ing. Danuše Prokůpková

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Účetní jednotka: Městský ústav sociálních služeb města XXXXXXXXX (MÚSS)

Sídlo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Označení: příspěvková organizace

Číslo: OS VV/02/08

Zpracoval: vedoucí odboru vnitřních věcí-jméno

Kontroloval: interní auditor – jméno

Závaznost: pro všechny zaměstnance

Platnost: od....

Datum vydání:

Vydává: statutární zástupce organizace- jméno

Nahrazuje: dosavadní org. řád vydání č. 1

Doplňuje: ......................................

Počet stran: 11

Přílohy: Organizační schéma

Obsah:

I. Všeobecná část

Oddíl A-Základní ustanovení

Článek 1 - Zřízení organizace

Článek 2 - Předmět činnosti Městského ústavu sociálních služeb města XXXXXX

Oddíl B-Organizace příspěvkové organizace MÚSS XXXXX

Článek 3 - Orgány organizace

Článek 4 - Vedení organizace

Článek 5 - Organizační stupně

Článek 6 - Zastupování organizace

Článek 7 - Poradní orgány

Oddíl C-Řízení organizace

Článek 8 - Zásady řízení

Článek 9 - Organizační normy a řídící akty

Článek 10 - Povinnosti, práva a odpovědnost vedoucích zaměstnanců

Článek 11 - Delegovaná pravomoc

Článek 12 - Zastupování vedoucího

Článek 13 - Předávání a přejímání funkce

Článek 14 - Povinnosti, práva a odpovědnost zaměstnanců

Oddíl D -Působnost útvarů

Článek 15 - Odborná působnost

Článek 16 - Obecná působnost

Článek 17 - Činnosti související s vnitřním chodem útvaru

Článek 18 - Předávání činností nebo útvarů

Oddíl E - Vnitřní kontrolní systém

Článek 19 – Organizace vnitřního kontrolního systému

Článek 20 - Postavení útvaru vnitřní kontroly

Oddíl F - Ustanovení o organizačním řádu

Článek 21 - Změny organizačního řádu

Článek 22 - Závaznost organizačního řádu

II. Hlavní odborné činnosti v organizaci

III. Organizační schéma

IV. Seznam použitých zkratek

Oddíl A - Základní ustanovení

Článek 1 - Zřízení organizace

1. Městský ústav sociálních služeb města XXXX, sídlem :.........................................................je příspěvkovou organizací s vlastní právní subjektivitou.

Zřízená na základě zřizovací listiny č................ usnesením zastupitelstva ze dne:.........

ke dni:...................

na dobu neurčitou

zřizovatelem je Statutární město XXXXXX

2. Funkci zřizovatele vykonává Rada města XXXXX prostřednictvím Magistrátu města XXXXXX v souladu s organizačním řádem MMP, kde je stanovena působnost zřizovatele.

3. MÚSS XXXXXX je příspěvkovou organizací, zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a s ním souvisejícími platnými předpisy, zejména Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

4. MÚSS XXXXXXX se ve své činnosti řídí výše zmiňovanými právními předpisy, dále pak dalšími předpisy z oblasti účetnictví, daní, mezd, pracovního práva, sociálního zabezpečení, zdravotnictví a obecně uznávanými zásadami z oblasti mezilidských vztahů a etiky a dalšími předpisy vztahujícími se k jím vykonávané činnosti.

5. Oblast financování a finančního hospodaření se řídí obecně závaznými předpisy zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků (MRP). Svým rozpočtem je navázána na rozpočet zřizovatele.

6. MÚSS XXX je po stránce metodické, odborné a ekonomické řízen Magistrátem města XXXX kterému podává návrhy na změny a doplňky ve své činnosti.

7. Majetek, se kterým MÚSS hospodaří, byl svěřen zřizovatelem ve smyslu zřizovací listiny (odvolávka na zřizovací listinu viz zřizovací listina vedená v centrální evidenci pod označením ......).

8. MÚSS vede účetnictví v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle Českých účetních standardů.

Článek 2 - Předmět činnosti Městského ústavu sociálních služeb města XXXXX

1. MÚSS XXXXXXX zajišťuje následující hlavní činnosti:

 • provozování zařízení a poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

 • Domov pro seniory se sídlem:.........

 • Domov pro osoby se zdravotním postižením se sídlem:........

 • Denní stacionář se sídlem:....

 • Pečovatelská službu, se sídlem:.............

 • Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, se sídlem:......

 • Stravovací provoz Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, sídlem:......

 • Denní dětský respirační stacionář, sídlem......................

2. MÚSS XXXXXX zajišťuje následující doplňkové činnosti:

 • ubytovací služby,

 • služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob,

 • hostinská činnost,

 • pronájem nebytových prostor.

3. Uvedené činnosti zajišťuje MÚSS XXXXXX především vlastními zaměstnanci. Je-li to ekonomické, nakupuje ucelené činnosti od externích dodavatelů.

Oddíl B

Organizace příspěvkové organizace MÚSS XXXXXX

Článek 3 - Orgány organizace

MÚSS XXXXXX má tyto orgány:

1. Ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města XXXXXX. Ředitel je statutárním orgánem organizace.

2. Dozorčí rada.

3. Komise.

4. Podrobné ustanovení složení a pravomocí rady a komisí je upraveno samostatnými předpisy řády, vedenými v centrální evidenci pod označením ........................................

Článek 4 -Vedení organizace

1. Vedení organizace tvoří:

 • ředitel organizace,

 • vedoucí útvarů přímo podřízených řediteli organizace.

2. Ředitele organizace jmenuje do funkce zřizovatel. Pracovně právní vztah ředitele organizace je upraven zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

2.1 Řediteli přísluší zejména:

 1. zastupovat a jednat za organizaci,
 2. vykonávat usnesení zřizovatele,
 3. zabezpečovat běžné řízení organizace,
 4. vydávat organizační normy, řídící akty organizace a ostatní vnitřní normy organizace, které jsou v jeho působnosti,
 5. vykonávat působnost, kterou na něj přenesl zřizovatel,
 6. předkládat návrhy zřizovateli.

3. Vedoucí útvarů přímo podřízených řediteli organizace jsou v pracovně právním vztahu upraveném zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Článek 5 - Organizační stupně

1. Organizaci tvoří liniová struktura organizačních útvarů s následujícími organizačními stupni:

01 Úsek

02 Odbor

03 Oddělení

04 Referát

01 Úsek je nejvyšší organizační útvar v organizaci zajišťující soubor činností ucelené odborné oblasti. V úseku jsou zpravidla zahrnuty činnosti řídící, správní i obslužné. Úsek řídí jeho vedoucí, který je přímo podřízen řediteli organizace. Úsek se člení na odbory, oddělení, referáty. Úsek obsahuje nejméně .............pracovních míst.

02 Odbor je uzavřený okruh činností stejnorodého charakteru. Odbor obsahuje nejméně ..........pracovních míst

03 Oddělení je organizační útvar, který vykonává určenou ucelenou agendu, zaměřenou k užšímu okruhu odborných činností. V čele je vedoucí oddělení. Oddělení se může členit na pracovní skupiny, případně na jednotlivá pracoviště (referáty). Oddělení obsahuje nejméně .................pracovních míst.

04 Referát představuje je organizační útvar pro uzavřenou agendu zajišťovanou pracovní skupinou či jedním zaměstnancem. Může být přímo podřízena vedoucímu kteréhokoliv výše uvedeného organizačního útvaru.

Článek 6 - Zastupování organizace

1. Ředitel zastupuje organizaci vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se organizace.

2. Podepisování za organizaci se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí ředitel svůj podpis.

3. Ředitel může v jednotlivých oprávněných případech pověřit jinou osobu, aby za společnost jednala a podepisovala. Pověření musí mít formu písemné plné moci.

4. Po dobu dlouhodobé nepřítomnosti ředitele organizace (nemoc, dovolená, dlouhodobá pracovní cesta apod.) zastupuje organizaci ředitelem na základě písemně udělené plné moci zmocněný zaměstnanec organizace. Práva a povinnosti takto zmocněného zaměstnance po dobu zastupování řeší v udělené plné moci ředitelem organizace specifikovaný rozsah zmocnění.

5. Oprávnění vedoucích zaměstnanců k podepisování v operativních záležitostech stanoví "Podpisový řád MÚSS“ vedený v centrální evidenci pod označením ..............schválený ředitelem organizace.

Článek 7 - Poradní orgány

1. Mezi hlavní poradní orgán ředitele organizace patří porada vedení. Jejími členy jsou ředitel, všichni jemu přímo podřízení vedoucí zaměstnanci organizace a zaměstnanci ředitelem přímo řízených pracovišť (referátů), zástupce zřizovatele a další přizvané osoby dle uvážení ředitele. Z jednání je pořizován zápis se závaznými úkoly, termíny plnění a jménem odpovědného pracovníka.

2. Zvláštním druhem poradního orgánu jsou pracovní týmy, komise, pracovní skupiny apod., které svým rozhodnutím zřizuje ředitel. Činnost těchto poradních orgánů, které v některých případech mají charakter neliniových (pružných) organizačních struktur, řídí jejich předseda, který zpravidla odpovídá za práci zřizovateli.

3. Účelově vytvořené kolektivy zaměstnanců jsou:

3.1 Odborné komise:

 • inventarizační,

 • náhradová,

 • zdravotní,

 • škodní a likvidační.

3.2 Operativně zřízené komise:

 • pro výběrová řízení.

Oddíl C - Řízení organizace

Článek 8 - Zásady řízení

1. V organizaci jsou uplatňovány společně tyto druhy řízení:

a) přímé (liniové)

b) nepřímé

2. Organizační útvar organizace je řízen jediným odpovědným vedoucím, který odpovídá svému nadřízenému za jeho řádný chod v rámci příslušných předpisů, uložených úkolů a tohoto organizačního řádu.

3. Nepřímé řízení je uplatňováno u specialistů organizace, kteří vykonávají činnosti v celé organizaci a jsou odborně a metodicky podřízeni pouze jednomu vedoucímu.

4. Řízení organizace se opírá o soustavu organizačních norem a řídících aktů.

Článek 9 - Organizační normy a řídící akty

1. Přehled organizačních norem a řídících aktů vydávaných v organizaci je veden v samostatné (centrální) evidenci, vydané na základě samostatné směrnice o přístupu k tvorbě vnitřních norem vedenou v databázi pod označením:.............................

2. Vedením evidence je pověřen v duchu uvedené směrnice asistent ředitele.

3. Způsob tvorby, formy, a náležitosti vnitřních norem, které přicházejí v úvahu, řeší samostatná směrnice vedená v centrální evidenci pod označením........................

Článek 10 -Povinnosti, práva a odpovědnost vedoucích zaměstnanců

1. Vedoucí zaměstnanci organizace jsou zaměstnanci, kteří řídí na těchto stupních:

 • ředitel,

 • úsek,

 • odbor,

 • oddělení.

2. Každý vedoucí zaměstnanec organizace má kromě obecných povinností, práv a odpovědnosti zaměstnance zejména tyto další povinnosti, práva a odpovědnost:

2.1 V oblasti všeobecného řízení a správy

 • řídit, organizovat, plánovat a kontrolovat činnosti svěřeného útvaru,

 • koordinovat činnost podřízených pracovišť,

 • stanovit podřízeným zaměstnancům popis jejich pracovní činnosti a určit jim jejich pravomoc a odpovědnost,

 • ukládat v pracovním pořádku úkoly podřízeným zaměstnancům, podle potřeby stanovit postup a způsob jejich řešení a osobně se přesvědčovat o jejich plnění,

 • rozhodovat s konečnou platností o záležitostech, které mu z titulu vedoucí funkce přísluší,

 • vydávat pracovní pokyny k zabezpečení výkonu funkce svěřeného útvaru,

 • seznamovat podřízené zaměstnance se všemi organizačními normami a řídícími akty, jejichž znalost je potřebná pro řádný výkon činnosti

 • zajišťovat výkon všech činností, které souvisejí s vnitřním chodem útvaru,

 • zajišťovat součinnost s kontrolními orgány, poskytovat jim potřebnou pomoc a podávat vysvětlení k příčinám zjištěných závad,

 • neprodleně hlásit případy, u kterých je podezření z trestné činnosti kteréhokoli zaměstnance organizace,

 • neprodleně hlásit svému nadřízenému vzniklé škody a spolupracovat na jejich odstraněn

2.2 V oblasti personální práce

 • v rámci své pravomoci vyjadřovat se a navrhovat přijetí, přemístění a propouštění podřízených zaměstnanců včetně jejich ustanovení do funkce nebo odvolání z funkce,

 • hodnotit přímo podřízené zaměstnance podle stanovených zásad,

 • navrhovat platové zařazení, výši platu, odměn nebo prémii podřízených zaměstnanců,

 • provádět výběr zaměstnanců pro činnosti a vedoucí funkce v podřízeném útvaru a zabezpečovat přípravu těchto personálních rezerv,

 • pečovat o řádné zapracování nově nastupujících zaměstnanců,

 • pečovat o zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace podřízených zaměstnanců,

 • navrhovat zaměstnance pro pracovní cesty nebo stáže,

 • kontrolovat pracovní kázeň, dodržování pracovní doby a pracovního pořádku, pracovních přestávek v rámci svěřeného útvaru a operativně odstraňovat zjištěné nedostatky.

2.2.1 Pro vedoucí zaměstnance na úrovni oddělení platí povinnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku jen částečně dle rozhodnutí přímého nadřízeného.

Článek 11 - Delegování pravomocí

1. Vedoucí kteréhokoliv útvaru může ve zdůvodněných případech delegovat část své rozhodovací pravomoci na své podřízené. V žádném případě se však tím nezbavuje odpovědnosti vyplývající z jeho pracovního zařazení.

2. Delegace

Nahrávám...
Nahrávám...