dnes je 9.12.2023

Input:

Násilí páchané na seniorech

4.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13
Násilí páchané na seniorech

Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Problematice násilí je mediálně věnována dostatečná pozornost, avšak násilí na seniorech je často skryté, i když je to problém vážný a těžko rozpoznatelný. Týrání a zneužívání seniorů může mít mnoho podob. Obecně častěji jsou ohroženi staří lidé, kteří jsou navíc ještě hendikepovaní či psychicky nemocní. Není však výjimkou, že se obětí týrání a zneužívání stávají i zcela soběstační a zdraví senioři. Násilí, které je pácháno na seniorech, může probíhat v bytech, sociálních zařízeních nebo i na veřejnosti. Pachateli mohou být děti oběti, manželé, ošetřovatelé, příbuzní nebo jiné osoby. Za nejčastější pachatele násilí jsou považováni muži a z toho plyne, že obětí jsou převážně ženy.

Několik statistických údajů

Senioři představují jeden z nejrychleji rostoucích segmentů v České republice. K 21. 3. 2016 měla Česká republika 10 558 524 obyvatel. Z toho populace osob starších 65 let a více představuje přes 17,4 %. (Online: Senioři v ČR)

Sociální službu „Telefonické krizové pomoci – senior telefon” využilo v letech 2004–2014 celkem 144 211 volajících. V roce 2014 se na tuto službu obrátilo 13 241 uživatelů. (Online: http://www.zivot90.cz/202-senior-telefon/224-statistiky-a-projekty)

Periodizace stáří

Obvykle se stáří rozděluje na kalendářní, sociální nebo biologické. Biologické je dáno hlavně změnami, které ve stáří potkají každého. Například zvýšené riziko nemocí, úbytek svaloviny nebo šedivění vlasů a vousů. Biologické stáří postihne každého v jinou dobu a projevuje se u každého jinak. Kalendářní stáří se počítá od data narození. Každý má tolik let, na kolik se cítí. V šedesátých letech 20. stol. dělila Světová zdravotnická organizace (WHO) stáří takto: 60–74 let rané stáří; 75–89 let vlastní stáří; 90 let a více dlouhověkost. V současnosti WHO uvádí toto dělení: 65–74 let mladí senioři; 75–84 let, staří senioři; 85 let a více velmi staří senioři. Sociální stáří začíná odchodem do důchodu, kdy se začínají měnit sociální role nebo postoje. (Čevela, 2012, s. 25–26)

Násilí

Senioři mohou být obětí všech druhů násilných činů. Bez ohledu na druh násilí to vede ke zbytečnému utrpení, zranění, bolesti, porušování lidských práv, ztrátě důstojnosti, snížení kvality života. Oběť trpí úzkostí, má různé psychosomatické obtíže. Záleží také na tom, jak často dochází k týrání, jaké jsou důsledky, a roli hraje také kulturní kontext. Nejvíce nahlášených případů se týká týrání pečující osobou nebo osobou blízkou. Násilí může být úmyslné a neúmyslné, viditelné a neviditelné. Násilí je páchané na seniorech nejčastěji ve spojení s alkoholem, závislostí na droze, automatech, se ztrátou zaměstnání nebo s jinou složitou životní situací na straně agresora, proto je důležité, aby odborníci na tuto oblast věnovali co nejvíce pozornosti problematice v sociální gerontologii. Pokud bychom znali příčiny násilí, bylo by možné některým násilným činům zabránit. Stanovit jednoznačně příčiny násilí není bohužel snadné. Podle jedněch názorů spočívají ve vlivu okolí, podle jiných mají svůj původ v dětství, jelikož děti vyrůstající v násilnických rodinách se s násilím potýkají celý život a poté ho také praktikují. Z větší části se za příčinu považují nezaměstnanost a nežádoucí patologické jevy. (Staňková, 2014, s. 45)

V současné době patří k častým formám ekonomické násilí zejména podvody. Podvodníci se vydávají za pracovníky zdravotních pojišťoven, vodáren, plynáren, kteří si vyhlédnou oběť a snaží se z lidí vylákat co největší finanční obnos. Podvodníci vypadají seriózně, jsou příjemní, přesvědčiví a u seniorů si získají důvěru. Ekonomickému násilí jsou senioři často vystaveni i ze strany svých dětí, které po nich požadují, aby jim ručili na půjčku, hypotéku, zastavili nemovitý majetek, děti pak svoje finanční závazky neplní a senioři se v důsledku toho dostávají do svízelných situací, mnohdy musejí čelit exekucím.

Definice násilí

Násilí má mnoho definic, ale za nejpřesnější lze označit tuto: „Násilí je úmyslné použití výhrůžek nebo skutečného fyzického či psychického nátlaku nebo strukturální moci proti vlastní nebo jiné osobě, proti skupině nebo kolektivu, které vede buď konkrétně nebo s vysokou pravděpodobností ke ztrátě, smrti nebo psychické újmě.” (Herzog, 2009, s. 12) Násilí vstupuje do svobody nebo lidské důstojnosti. U občanů totiž vyvolává pocit nejistoty, strach a obavy. Nejvíce tomu přispívají média, kdy se ve zprávách řeší z velké většiny loupeže, krádeže, sexuální napadení nebo násilí, proto není divu, že lidé mají strach a necítí se bezpečně. (Staňková, 2014, s. 14)

Trestný čin s názvem „domácí násilí” neexistuje, trestní zákoník však upravuje trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí, který se na případy domácího násilí vztahuje. V souvislosti s domácím násilím může docházet i k dalším trestným činům, jako např. týrání svěřené osoby, ublížení na zdraví, vydírání, znásilnění, násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, omezování osobní svobody, porušování domovní svobody, porušení tajemství dopravovaných zpráv a další. (Online: http://www.persefona.cz/co-si-predstavit-pod-pojmem-domaci-nasili)

Formy násilí

Uvádí se pět základních forem násilí.

Fyzické násilí: Je nejhrubší a lehce rozpoznatelné. Jedná se o napadení, kdy zůstávají na těle podlitiny, otoky, a dokonce i zlomeniny. Tato zranění nebývají lékařsky ošetřena a mohou vést až k smrti seniora. Podle WHO jde o způsobování bolesti či zranění, o fyzický nátlak, o fyzicky nebo lékově navozená onemocnění. Jde o záměrné a opakované ubližování, kdy útočník chce způsobit oběti bolest. Nejčastěji se vyskytují facky, tahání za vlasy, bití, škrcení, popálení nebo mytí studenou vodou. K fyzickému násilí řadíme i odpírání jídla, pití anebo tepla. (Kalvach, 2008, s. 250)

Psychické násilí: Forma, která není viditelná, protože jde o agresi ve formě vydírání, vyhrožování, ničení věcí, k nimž má senior citovou vazbu, ponižování, urážení nebo také zakazování návštěv a sociálního kontaktu. Tato forma násilí se vyskytuje nejčastěji, a pokud se senior sám neozve, nemusí být násilné jednání vůbec odhaleno. WHO charakterizuje psychickou formu jako působení duševního utrpení. (Kalvach, 2008, s. 251) Duševní utrpení může způsobovat také vymáhání peněz, ačkoliv toto řadíme k ekonomickému násilí.

Ekonomické násilí: Dochází k vynucování peněz, k omezování přístupu k penězům, k nátlaku na uzavírání půjček, převodu majetku, k přesvědčování, aby osoba, která pobírá starobní důchod, zabezpečila původce týrání. (Čírtková, 2008, s. 10)

Sociální násilí: Dochází k izolaci seniora původcem týrání, k zamezování kontaktu s okolním světem, k zakazování návštěv nebo dokonce k zamezování návštěvy lékaře. (Čírtková, 2008, s. 10)

Sexuální zneužívání: U seniorů se nevyskytuje tak často jako předešlé formy, ale pokud k němu dojde, nese s sebou znásilňování, vynucování si sexuálních aktivit, ponižování v sexuální oblasti, osahávání nebo omezování lidské svobody. (Čírtková, 2008, s. 10)

Prevence násilí

Uvádějí se tři typy prevence.

Individuální prevence: Senior musí být veden k snaze o samostatnost. Měl by mít

Nahrávám...
Nahrávám...